Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 128

 

гр. Нови пазар, 07.12.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: Галина Николова

 

при секретаря Валентина Великова, като разгледа докладваното АНХД № 509 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В жалбата си жалбоподателят М.В.М. *** оспорва издаденото му Наказателно постановление № 4788/09.10.2017 г., на Главен инспектор „***“, Дирекция „***“ при Агенция „***” гр. С..

Твърди, че същото е незаконосъобразно, като оспорва констатациите, отразени в съставения му акт.

Жалбоподателят твърди, че на 12.09.2017 г. около 08,05ч. в с. З., като водач на т.а марка „***“, модел ***, с рег. № ***, собственост на фирма „***“ ЕООД – Д.с ЕИК ***превозвал товар – фракция по маршрут с. З., общ. К., обл. Ш.до гр. К., обл. Ш.. В с.З., жалбоподателят бил спрян за проверка от служители на АПИ, които констатирали, че като водач на товарният автомобил е осъществил движение без разрешение за дейности от специалното ползване на пътищата, издадено от администрацията управляваща пътя РАПИ-на извънгабаритно ППС по §1, т.1 от ДР на Наредба № 11/03.07.2011г. на МРРБ, с което е нарушил разпоредбите на чл. 26, ал.2, т.1, б.“а“ от ЗП вр. чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № 11/03.07.2011г. на МРРБ. По акта, жалбоподателят не дал обяснения и го подписал без възражения. 

Жалбоподателят сочи, че на 15.10.2017 г. е получил по пощата с обратна разписка НП № 4788/09.10.2017 г.

Жалбоподателят твърди, че изпратеното му НП и получено от него, но невръчено е връчено в нарушение на чл. 58 от ЗАНН, с което са му ограничени правата на защита. Поради това жалбоподателят моли НП да се отмени изцяло.

Жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка, която била описана вярно и правилно. Сочи, че е управлявал описаният автомобил без да е притежавал необходимите за това документи – валидно разрешение/ разрешително или квитанция за платени от него пътни такси. Сочи, че съгл. чл. 11 от Наредбата отговорността за движението и съпровождането на извънгабаритните и/или тежки ППС носят лицата, които извършват превозите, а това съгл. §1, т.5 от ДР на ЗАП са собствениците на автомобилите. Жалбоподателят сочи, че не е собственик на ППС-то и поради това не носи административна отговорност за описаното нарушение.

Жалбоподателят моли съда да отмени издаденото НП като незаконосъобразно.

Въззиваемата страна, чрез представителя си юрисконсулт К., счита жалбата за неоснователна. Намира, че събраните в хода на производството доказателства безспорно установяват осъщественото административно нарушение, като смята, че в хода на производството не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Считайки наказателното постановление за законосъобразно, представителят на въззиваемата страна моли, постановлението да бъде потвърдено.

Сочи, че след връчване на НП и до завеждане на делото, на 18.10.2017 г. наложената с НП глоба от 1000 лв. е платена от трето лице – Д. П. П..

 

Съдът, като прецени предпоставките за допустимост и основателност на жалбата и взе предвид доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, както и доводите на страните прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

Подадената от жалбоподателя жалба е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, от надлежна страна и има необходимата форма и съдържание и с това се явява процесуално допустима.

На жалбоподателят е бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 5734/12.09.2011 г. от актосъставителя И. А.А., който е констатирал, че на същата дата, към 08.05 часа на път ІІІ-7003, км.36,200 на 100м. след разклона за Н., в центъра на с. З. в посока гр. Ш., жалбоподателят М.М. управлява МПС с 4 оси, с две управляеми оси, модел ***, вид АД410Т44 с рег. № ***. Посочено е, че водачът осъществява движение без разрешение за дейности от определената администрация на пътя (АПИ) за извънгабаритни ППС по §1, т.1 от ДР на Наредба № 11/03.07.2001 г.на МРРБ за движение на МТ ППС – тежко по чл. 3, ал.2 от Наредбата. Посочено е, че необходимостта от разрешение се доказва от извършеното измерване. Установено е надвишаване на нормите на Наредбата, както следва: при измерено разстояние между оси 1,36м.на двойната задвиждаща ос (3-та, 4-та), сумата от натоварването е 22,400т., при максимално допустимо натоварване 18т., съгласно чл.7, ал.1, т.5, б.”В”.  Измерването е техн.ср-во Р05 и електронна везна мод.CAPTELS ORA 10 № 0784. Посочено е, че ППС-то превозва фракция и сумата от натоварването на осите е 33,280.

В акта е посочена нарушената разпоредба – чл. 26, ал.2, т. 1, б.“а“ от Закона за пътищата и чл. 37 , ал.1, т.1 от Наредба № 11/03.07.2001 г.

Описани са в акта и доказателствата въз основа на които е установено нарушението – кантарна бележка № 1348 и разписка за връчен АУАН № 5734.

В акта жалбоподателят не е вписал възражения.

Възражения от жалбоподателя не са подавани и в 3 –дневния срок от връчването на АУАН.

Въз основа на издадения акт е издадено НП № 4788/09.10.2017 г., което отговаря на всички изисквания на закона, в него са описани както нарушителя, така и нарушението, което е извършил и е наложено административно наказание на основание чл. 53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата, глоба в размер на 1000лв.

Извършвайки проверката на издадените акт и НП, съдът намира, че няма допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при установяване на нарушението и издаване на  НП.

 

Съдът, като обсъди доводите на страните и събраните писмени и гласни доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност и съобразно с чл. 14 НПК, прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС, назначен на длъжност „шофьор т.самосвал 12 и повече тона“ с код по НКПД 83322008 към фирма „***“ ЕООД гр. Д.с ЕИК 103816369 и представлявано от А. И. П..

На 12.09.2017 г. около 08,05ч. на път ІІІ-7003, км.36,200 на 100м. след разклона за Н., в центъра на с. З. в посока гр. Ш.служителите на АПИ, И. А.А., инспектор контрол по РПМ при АПИ и свидетелят П.Р. извършвали контрол за спазване на разпоредбите на закона за пътищата, когато спрели за проверка т.а с 4 оси, с две управляеми оси, модел ***, вид АД410Т44 с рег. № ***.

От приложената по делото справка се установява, че т.а с рама ***, модел ***, вид АД410Т44 с рег. № *** е собственост на фирма „***“ ЕООД.

При проверката на документите на автомобила и на водача била извършена проверка за теглото на ППС-то, ведно с товара.

За осъществяване на измерването са използвани техн.ср-во ролетка Р05 и електронна везна мод.CAPTELS ORA 10 № 0784. Везната била занулена и стойностите й показани на водача на МПС-то. Извършено било измерване на 4 –те оси на превозното средство, показанията на които били отпечатани на кантарна бележка, приложена към АУАН с № 1348/12.09.17 от 08:22:31ч.

От показанията на кантарната бележка и извършените четири измервания се установило, че общата маса на товара е 33280кг.(5700, 5180, 11260 и 11140 кг.).

Измереното с ролетка модел Р05 разстояние между осите на ППС е 1,36 м.

Водачът извършвал превоз по маршрут с. З. – К., съгласно кантарна бележка № 26480 от 12.09.2017 г. същия е натоварен с фракция 0/63 и е с общо тегло 33160 кг., от които нето на товара 17 660кг. И тара на ППС-то 15500кг.

Съгласно §1, т.1 от ДР на Наредба № 11/03.07.2001 г.на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства „извънгабаритни ППС се наричат извънгабаритните ППС по чл. 2 и/или тежките ППС по чл. 3. За управляваното от жалбоподатея ППС допустимото максимално натоварване на осите е 18 тона, съгл. съгласно чл.7, ал.1, т.5, б. „в“ от наредбата, поради това, че измереното разстояние между осите е 1,36м.

Сумата на натоварването на ос на двойната задвижваща ос на МПС –то (3-та и 4-та) е 22,400т., при допустима от 18т., следователно претоварването е с 4,400т.

Съгласно чл. 26, ал.2, т. 1, б.“а“ от Закона за пътищата е забранено движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства, без специално разрешение.

Документ, удостоверяващ заплащането на такса за издадено разрешение за движение по пътищата на РБ, съгл. чл.15, ал.3, вр. чл. 14 от Наредбата.

Съгласно чл. 8, ал.2 и ал.4 от Наредбата, извънгабаритните ППС могат да се движат с разрешително, издадено от администрацията, управляваща пътя, съгласувано със съответната служба за контрол при Министерството на вътрешните работи (МВР), което се издава след заплатени пътни такси при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за пътищата.

За този автомобил е приложена квитанция за платени пътни такси в Република България, съгласно която са заплатени такива за автомобила с 3/4оси. Заплащането на таксата от 230,02лв. е станало на 12.09.2017 г. в 13:57:55ч., т.е след извършването на проверката и установяване на претоварването на ППС-то, управлявано от жалбоподателя.

Следователно като се е движел по път ІІІ-7003, км.36,200 на 100м. след разклона за Нови пазар, в центъра на с. З. в посока гр. Ш.и е управлявал МПС с 4 оси, с две управляеми оси, модел ***, вид АД410Т44 с рег. № *** с обща маса от 33,280т. без да притежава предварително разрешение за движение по пътищата с извъргабаритно ППС, за което допустимото натоварване е 18т., жалбоподателят М.М. е осъществил нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б. „а” от Закона за пътищата.

От субективна страна е налице непредпазливост от страна на жалбоподателя при извършване на нарушението, доколкото макар да не е предвиждал настъпването на последиците на деянието, е бил длъжен и е могъл да ги предвиди с оглед на управляваното ППС и товара. Съдът намира, че отговорен за претоварването на ППС-то е неговият водач, независимо, че същото е собственост на фирма „***“ ЕООД. Съгласно чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № 11/2001 г. акта за нарушение на разпоредбите чл. 14, ал.3 се издава на водача на ППС-то. Това следва и от разпоредбата на чл. 367 и слдв. От ТЗ, съгласно който отговорността за товара, след неговото предаване на превозвача е за последния. В този смисъл отговорността за несъответствието на натоварването с изискванията на Закона за пътищата е на жалбоподателя.  За извършеното от жалбоподателя деяние  при тази форма на вината не се предвижда освобождаване от отговорност, по аргумент на чл.7, ал.2 от ЗАНН.

Всичко гореизложено води до заключението, че жалбоподателят е извършил от обективна и субективна страна нарушението по чл. 26, ал.2, т.1, б.”а” от Закона за пътищата, за което чл. 53, ал.1 от с.з. предвижда наказание глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление за физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за пътищата.

При преценката на законосъобразността на наложеното на жалбоподателя наказание, съдът се съобрази както с нормата на закона, така и с обществената опасност на дееца и на извършеното от него и намери, че доколкото това е първо такова нарушение на жалбоподателя и липсват отегчаващи вината обстоятелства, наказанието което му е наложено с обжалваното НП е несправедливо високо, доколкото съвпада с абсолютния максимум на предвиденото в чл. 53 от Закона за пътищата и същото следва да се намали в минимален размер от 1000лв. Съдът намира, че така ще се реализират целите на закона, като се мотивира както жалбоподателя, така и останалите водачи на подобни МПС-та да бъдат повече отговорни към превозваните от тях товари и да съблюдават изискванията на Закона за пътищата, целта на който е създаване на условия за безопасно ползване на пътищата на страната на всички участници в движението. Съдът констатира, че при издаване на НП административно наказващия орган е отчел извършеното от жалбоподателя нарушение и е намерил, че не са налице основания то да се счита за маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, поради което му е наложил наказание в минимален размер.

Съдът намира, че така определеното наказание е законосъобразно и справедливо.

Не е без значение и обстоятелството, че съгласно вн.бележка от 18.10.2017 г. наложената с НП глоба от 1000лв. е платена по сметка на АПИ, л.6 от делото.

В този смисъл, съдът намира, че НП следва да бъде изменено, като се намали наложеното наказание до 1000лв.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4788/09.10.2017 г. на Главен инспектор „***“, Дирекция „***“ при Агенция „***” гр. С., с което на М.В.М. с ЕГН ********** ***,  за нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б.”а” от Закона за пътищата и на основание чл.53 от ЗАНН и чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 1000лв. (хиляда лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 211 от АПК пред Административен съд Ш.в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

 

                                                           Районен съдия: …………………..….......…

                                                                                              Галина Николова