П Р И С Ъ Д А

№ 11

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд Нови пазар в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря В.В. в присъствието на прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, като разгледа докладваното от съдия НИКОЛОВА наказателно дело от общ характер № 309 по описа за 2016 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Н.К.П., роден на *** ***, обл. Ш., ул. “***” №24,  с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2014 г. в гр. П., обл. Ш., ул.”***” при управлението на моторно превозно средство /колесен трактор марка “ЮМЗ-6КМ” с ДК № Н 026028/ нарушил правилата за движение по пътищата /в случая правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл.5, ал.1 от ЗДвП, който изрично сочи, че “всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”, в чл.70, ал.1 от ЗДвП, който изрично сочи, че “при движение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер” и чл.97, ал.2 от ЗДвП, който изрично сочи, че “на път в населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането или извън платното за движение”/, вследствие на което по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди в размер на 52 216,67 лв. на лек автомобил “Ауди Ку 7” с рег. № Т 7902 МТ, собственост на “И.” ЕООД – гр. Т., като деянието е реализирано при условията на независимо съпричинителство с И.Ц. И. с ЕГН ********** – управител на “Иванови” ЕООД – гр. Т., който по същото време и на същото място, при управлението на горепосочения лек автомобил “Ауди Ку7” с рег. № Т 7902 МТ, нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл.21, ал.1 от ЗДвП, сочещ, че “при  избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч.: за пътно превозно средство от категория В в населено място – 50 км./ч.”, като в случая управлявал визирания по-горе лек автомобил “Ауди Ку 7” с рег. № Т 7902 МТ със скорост 60 -70 км./ч. населено място, поради което на основание чл. 343, ал.1, б “а” от НК във вр. с чл.342, ал.1 пр.III от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “в” от НК, ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.

На основание чл. 343г от НК налага на подсъдимия Н.К.П., с ЕГН **********, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.

ОСЪЖДА Н.К.П., с ЕГН **********, да заплати по сметка на  ОД на МВР гр. Ш-. направените по досъдебното производство разноски в размер на 399,84 лв. /триста деветдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки/.

ОСЪЖДА Н.К.П., с ЕГН **********, да заплати по сметка на РС Нови пазар направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 692,20 лв. /шестстотин и деветдесет и два лева и двадесет стотинки/.

 

            Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                                          ПЕТИНА НИКОЛОВА