П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 № 34

 

        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар в публичното заседание на двадесет и девети ноември  през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

           

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА                         

                                                           Съдебни заседатели:

1.      Р. И.

2.      Д.М.

При секретаря Галина Александрова и в присъствието на прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА, като разгледа докладваното от съдия МАРКОВА  наказателно дело от общ характер № 471 по описа за 2017 г.

 

                                               П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия З.Г.Р., роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № **, ***, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2016 г. в с. С., обл. Ш., по ул. „***“ при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген голф“, с регистрационен № ***, нарушил правилата за движение по пътищата съгласно Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, а именно:

Чл.5, ал.3 гласяща, че “На водача на пътното превозно средство е забранено: Да управлява пътно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества”;

Чл.16, ал.1, т.1 гласяща, че “На пътното платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено когато платното за движение има две пътни ленти да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне;

Чл.20, ал.1 гласяща, че водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.

Чл.20, ал.2 гласяща, че водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението;

Чл.21, ал.1 гласяща, че при избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава скоростта в населено място – 50 км/ч, за категория А и 50 км/ч за категория В.

Чл.123, ал.1, т.1 и т.2 гласящи, че водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен без да създава опасност за движението на пътя да спре, за да установи какви са последиците от произшествието, и че когато  при произшествието са пострадали хора:

а/ да уведоми компетентната служба на МВР;

б/ да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на МВР;

в/ до пристигането на органите по буква „б“ съобразно необходимостта да вземе мерки за безопасност на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;

г/ да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на органите на МВР, освен с ако не е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите, след което е длъжен да се върне на мястото на произшествието;

д/ да вземе мерки, следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните органи;

е/ да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи;

Чл.123, Ал.2 , гласяща, че когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак.

Чл.150, гласящ, че всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по време на обучението му по реда на наредбата по чл.151, ал.1,т.3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл.152, ал.1, т.4.

Чл.150а, ал.1, гласяща, че, за да управлява моторно превозно средство водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство,

И по непредпазливост причинил на П.И.В., ЕГН ********** ***, средна телесна повреда, изразяваща се в: Трайно затруднение в движението на снагата и трайно затруднение в движението на десния долен крайник, като деянието е извършено в пияно състояние, с концентрация на алкохол в кръвта 0,65 промила, установено по надлежния ред, деецът е избягал от местопроизшествието и е управлявал без да има необходимата правоспособност, поради което и на основание чл.343, ал.3, предл. 1-во, 4-то, 6-то, 7-мо, б. „а“, предл. 2-ро, във връзка с чл.343, ал.1, б.“б“, предл. 2-ро, във връзка с чл.342, ал.1, предл. 3-то от НК и чл.54, от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Представените по делото веществени доказателства – 1 бр. стелка, чифт ръкавици, и 1 бр. галош, ДА СЕ ВЪРНАТ на П.И.В. ***.

ОСЪЖДА подсъдимия З.Г.Р., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски от 492,86 лева /четиристотин деветдесет и два лева, осемдесет и шест стотинки/, по сметка на ОД на МВР Ш..

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15-дневен срок от днес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.

 

2.