П Р И С Ъ Д А

38

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Гр.Нови  пазар, 14.12.2017г.

 

            Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание, проведено  на четиринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Радева          

                                     

 

При секретаря Валентина Великова и  участие на  прокурора Красимира Жекова, като разгледа докладваното от съдия Радева наказателно дело от общ характер № 476 по описа за 2017 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 ПРИЗНАВА подсъдимия П.А.М., с ЕГН ********** ,роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № **, понастоящем с неизвестно местоживеене***, ЗА ВИНОВЕН  В ТОВА, че на неустановена с точност дата през лятото на 2016 г., в с. Е., обл. Ш. на ул. „***“ № *, чрез другиго /неустановено в хода на разследването лице/, е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /чрез меден проводник тип ПВММ със сечение 2х4 кв.мм., единият край на който е свързан към захранващия фазов проводник и нула преди средството за търговско измерване, а другият му край преминава през автоматичен предпазител модел АП 32А и е изведен и прикачен към вътрешната инсталация на къщата/, с което създал условия за непълно отчитане на потребената ел.енергия, собственост на „***“ АД гр. В., поради което на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл54 от НК ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

            На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитатетелен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия,предвиденото по-леко наказание „глоба“,,което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

ОСЪЖДА подсъдимия П.А.М., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ОД МВР направените по делото разноски в размер на 95.22лв./деветдесет и пет лева двадесет и две стотинки/.

ОСЪЖДА подсъдимия П.А.М., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на  Районен съд Нови пазар направените по делото разноски в размер на 20.00лв./двадесет лева/.

Веществените доказателства 5,40 м. меден проводник ПВММ 2х4 и 1 бр. автоматичен предпазител АП 32 А ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд Ш. в 15 дневен срок от днес.

 

                                                              РАЙОНЕН   СЪДИЯ: