П Р И С Ъ Д А

 

  39

 

гр. Н., 28.12.2017 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н., в публичното си заседание на двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

РАЙОНЕН ПРОКУРОР : КРАСИМИРА ЖЕКОВА

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ: БОЙКА АНГЕЛОВА

разгледа  докладваното от съдия Галина Николова НОХД № 596 по описа за 2017г.:

 

Подсъдимият А.М. *** е предаден на съд за това че, на 10.12.2017 г., в гр. Н., обл. Ш., управлявал МПС – лек автомобил, марка “Ауди 80“, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, конкретно 1,34 промила на хиляда, установено по надлежния ред – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Прокурорът при Новопазарската районна прокуратура поддържа обвинението. Счита, че същото е доказано, поради което моли, подсъдимият да бъде признат за виновен, като му бъде наложено наказание при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 4 месеца, което да бъде отложено за изтърпяване с изпитателен срок от 3 години и да не му се налага предвидената в НК  глоба.

 

След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият е правоспособен водач на МПС, притежаващ свидетелство за правоуправление на МПС № *** с валидност до 09.12.2026 г. за категория В М АМ .

Подсъдимият живее в с. К., обл. В., където сам отглежда двете си дъщери, едната студентка, а другата в 11 клас.

На 08.12.2017 г. по – голямата му дъщеря празнувала студентски празник заедно с колегите си в с. М. и т.к не се прибрала до 10.12.2017 г., подсъдимият решил вечерта на 10.12 да отиде в с. М. и да я прибере. Докато бил в дома си в с. К. подсъдимият изпил 3-4 бири. Подсъдимият се качил в колата си лек автомобил, марка “Ауди 80“, с рег. № *** и потеглил за с. М., като пътят му минавал през гр. Н..

На 10.12.2017 г. около 21,30ч. подсъдимият А.М.М. управлявал МПС лек автомобил, марка “Ауди 80“, с рег. № ***, когато бил спрян за проверка от служителите на МВР, при РУ Н., св. Р.А.М., П.К.П. и Й.Н.Ф..

При проверката, проверяващите установили, че лицето, което управлява лекия автомобил им лъха на алкохол и го проверили за употребата на такъв. Водачът бил проверен с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № ARDN 0038, който отчел 1,34 промила в издишания въздух.

За установеното на подсъдимия бил съставен АУАН № 848/2017 с бл.№ 874492/10.12.2017 г., който подсъдимия подписал без възражения. В акта е посочено, че водачът управлява МПС, л.а „Ауди 80“ с ДК № *** Посочено е, че водачът е изпробван с техническо средство, с което е установено 1,34 промила алкохол. В акта е посочено, че водачът е нарушил разпоредбата на чл. 5, ал. 3, т.1 от ЗДвП.

На подсъдимия бил издаден талон за медицинско изследване на кръвта за наличие на алкохол с бл. № 0014077/10.12.2017 г. В талона, водачът лично е посочил, че приема показанията на техническото средство.

Със Заповед за ПАМ № 17-0307-000239/11.12.2017 г. на Началник РУ Н., подсъдимия е лишен от право на управление на МПС за това, че виновно е нарушил разпоредбата на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като въпреки забраната е управлявал МПС след употреба на алкохол и с концентрация по –висока от 0,5 промила, като лишаването му от права е за срок до решаване на въпроса с отговорността му, но за не повече от 18 месеца, считано от 10.12.2017 г.

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по делото доказателства – от обясненията на подсъдимия и от приложените по делото писмени доказателства: акт за установяване на административно нарушение АУАН с бл.№ 874492/10.12.2017 г., справка за нарушител от региона, списък на успешно преминали последваща проверка на средства за измерване анализатори на алкохол в дъха тип “Дрегер Алкотест 7510”, талон за медицинско изследване № 0014077/10.12.2017 г. Установяването на конкретното количество на алкохол е извършено в съответствие с чл. 1, ал.3 и 4 от Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.

Всички тези доказателства категорично сочат, че с деянието си подсъдимият от обективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.343б, ал.1 от НК.

По делото беше прието като доказателство и решение на ТЕЛК № 229/2017 г. на МБАЛ „***“ гр. В., с което на подсъдимият е определена 50% трудова нетрудоспособност, поради заболяване - *** на сърцето. За заболяването си подсъдимият получава месечна пенсия от 170лв.

От субективна страна е налице пряк умисъл, защото подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Причините за извършване на престъплението са ниското правно знание и незачитане на законите в страната.

Мотивите за извършване на престъплението са формирани от родителската му загриженост за дъщеря му и желанието да я прибере при семейството си.

Считайки обвинението за безспорно доказано, съдът призна подсъдимия за виновен в извършване на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК.

За да определи следващото се на подсъдимия наказание, съдът отчете, че извършеното от него деяние не представлява тежко престъпление по смисъла на чл.93, т.7 от НК. По делото подсъдимия прави признания, изразява съжаление за стореното, което очевидно е проява на критичност към извършеното, а и е оказал съдействие на контролните органи и тези по досъдебното производство за разкриването на обективната истина по делото. Освен посоченото, подсъдимият е пенсионер по болест, което взето заедно с останалите обстоятелства дава основание на съда да счита, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, които дават основание за определяне на наказанието под най – ниския предел на предвиденото за това престъпление от закона, съгласно чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно от една година лишаване от свобода. Съдът счита, че наказание, определено по чл. 55, ал.1, т.1 от НК, под специалния минимум, а именно такова от 4 месеца лишаване от свобода ще постигне целите на наказанието и особено на личната превенция спрямо дееца. Съдът намира, че наказанието не следва да бъде изтърпявано ефективно, а да се отложи за изпитателен срок от 3 години. Съдът намира, че така целите на личната превенция биха били по – ефикасни, отколкото ефективното изтърпяване на наказанието.

Съдът намери, че предвиденото в чл. 343, ал.1 от НК кумулативно наказание глоба не следва да се налага, с оглед на материалното положение на подсъдимия и обстоятелството, че той е пенсионер по болест, доколкото такава възможност дава разпоредбата на чл. 55, ал.3 от НК. Определената му с решението на ТЕЛК № 229/2017 г. на МБАЛ „***“ гр. В. 50% трудова нетрудоспособност и получаваната за това месечна пенсия от 170лв. са крайно недостатъчни за осигуряване на основните жизнени потребности на подсъдимия и на неговите две дъщери, поради което налагането на глоба би било несвместимо с неговите възможности и няма да постигне желания от наказателния закон превъзпитателен ефект.

На основание чл. 343г. от НК подсъдимият, който е правоспособен водач на МПС, притежаващ СУМПС № *** следва да бъде лишен от право на управление на МПС за срок от 4 месеца.

Поради това, че със Заповед за ПАМ № 17-0307-000239/11.12.2017 г. на Началник РУ Н., подсъдимия е лишен от право на управление на МПС за срок до решаване на въпроса с отговорността му, но за не повече от 18 месеца, считано от 10.12.2017 г., от размера на наложеното му по чл. 343г от НК наказание, на основание чл. 59, ал.4 от НК следва да се приспадне времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от право на управление на МПС, считано от 10.12.2017 г.

По делото за явяването на св. Й.Ф. са изплатени 10лв. за транспортни разходи от гр. Ш. до гр. Н. и обратно, които следва да бъде осъден подсъдимият да възстанови на съда.

Водим от горното и на основание чл. 359, ал.1 вр. чл.305 от НПК, съдът

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА А.М.М. с ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***, по *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 10.12.2017 г., в гр. Н., обл. Ш., управлявал МПС – лек автомобил, марка “Ауди 80“, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, конкретно 1,34 промила на хиляда, установено по надлежния ред – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК и във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (четири) месеца.

            На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 (три) години.

            На основание чл. 55, ал.3 от НК вр. чл. 343б, ал.1 от НК не налага на А.М.М. с ЕГН ********** по –лекото наказание глоба.

 

На основание чл. 343г от НК лишава А.М.М. с ЕГН ********** от право на управление на МПС за срок от 4 (четири) месеца.

На основание чл. 59, ал.4 от НК приспада от наказанието по чл. 343г от НК, времето, през което за същото деяние А.М.М. с ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от право на управление на МПС, считано от 10.12.2017 г., наложено със Заповед за ПАМ № 17-0307-000239/11.12.2017 г. на Началник РУ Н..

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК А.М.М. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Районен съд Н. направените по делото разноски в размер на 10,00лв. (десет лева).

 

            Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Ш. в 7 (седем) - дневен срок от днес.

 

 

                                                                       Районен съдия: .....................................

                                                                                                     Галина Николова