О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 73

гр. Н., 20.02.2017 г.

 

            Районен съдН. в закрито заседание на двадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

като съобрази материалите по докладваното от съдия Маркова АНХД №73 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството по делото е образувано по повод подадена жалба от „***“ – ЕАД – гр. София, с ЕИК ***, представлявано от юрисконсулт А.Б. против наказателно постановление №*** г. на Министъра на земеделието и храните, на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            С посоченото наказателно постановление на жалбоподателя е наложена имуществена санкция на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.44, ал.2 и чл.41, ал.3 от Закона за опазване на земеделските земи. Съдът счита, че е налице основание производството по настоящото дело да бъде прекратено като недопустимо.

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗАНН нарушителят може да обжалва наказателното постановление в седемдневен срок от връчването му. В настоящия случай е безспорно установено, че наказателното постановление е връчено на ** ** ** г. на дружеството. Това е видно, както от представеното копие на известието за доставяне /стр.46 от делото/, така и от нарочно изисканата информация от куриера, доставил пратката – „***“ – ООД /постъпило в съда сведение вх. №*** г. Наказателното постановление в случая е било връчено на дружеството на ** ** ** г., а жалбата против него е изпратена на ** ** ** г. Датата на изпращането на жалбата се установява от пощенското клеймо на плика /макар и не много четливо/, а и от печата, поставен на жалбата с изходящ номер и дата от самия жалбоподател, където е поставена датата ** ** ** г. Срокът за обжалването на постановлението изтича на ** ** ** г., който е присъствен ден. Жалбата против постановлението е подадена до съда, чрез горепосочения куриер на ** ** *** г. При тези данни е очевидно, че жалбата е просрочена, тъй като е била изпратена след като срокът за обжалване е изтекъл.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че настоящото производство е недопустимо, поради просрочие на жалбата и счита, че то следва да се прекрати.

            Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по АНХД №73/2017 г. на Районен съд – Н. като недопустимо.

Определението подлежи на обжалване пред Шуменския административен съд в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: