О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 124

Гр. Нови пазар, 29.03.2017 г.

 

 

Новопазарският районен съд, 4 състав, на 29.03.2017 г. като разгледа в закрито съдебно заседание, докладваното от районен съдия Петина Николова НЧХД № 133 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по внесена в съда тъжба на Д.С.С. с ЕГН ********** ***, против Т.С.Ю., С.С.Ю. и Р.В.А. ***. Видно от изложените в нея обстоятелства, предмет на тъжбата е обвинение за извършено от подсъдимите престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, обстоятелствата и фактите, за което са подробно описани в тъжбата. Наред с това е предявен и иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за заплащане на причинените на тъжителя неимуществени вреди в резултат на престъплението в размер на 3000 лв.

По делото е постъпила молба вх. рег. № 1971/29.03.2017 г. от процесуалният представител на тъжителя, с която заявява, че тъжителят и подсъдимите са уредили отношенията си извън съда и моли делото да бъде прекратено.

В разпоредбата на чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК законодателят изрично е предвидил наказателни дела от частен характер да се прекратяват при оттегляне на тъжбата. По същество молбата представлява оттегляне на тъжбата, тъй като по делото няма постигнато споразумение.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК, настоящият съдебен състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

Прекратява производството по НЧХД № 133  по описа на НПРС за 2017 г.

Определението подлежи на обжалване пред ШОС в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

Районен съдия:  .......................................

 

(Петина Николова)