О  П  Р  Е  Д  Е   Л  Е  Н  И   Е

№ 164

Гр.Н.,22.05.2017г.

                                  

Районен съд Н. в закрито съдебно заседание,проведено на двадесет  и пети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                            Районен съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №192 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по депозирана жалба от С.Н.И.,*** против глоба с Фиш №0059795,издаден от мл.автоконтрольор П.П. ***.

    Жалбоподателят твърди,че не е доволен от издадения му фиш серия М №0059795,издаден от мл.автоконтрольор П.П. *** и го обжалва пред съда.Оспорва изцяло фактическите констатации ,отразени в обжалвания фиш,като счита същите за неверни и неотговарящи на действителната фактическа обстановка.

    Предвид гореизложевото,моли да бъде призован на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата,съдът се произнесе с решение,с което отмени обжалвания фиш като незаконосъобразен и недоказан.

    В съдебно заседание жалбоподателят не се явява.За него се явява пълномощника му адв.М.П.-ШАК.поддържа изцяло депозираната жалба,като доразвива съображения.

    За административно-наказващия орган не се явява представител.В съпроводително към администратино-наказателната преписка писмо,ОД на МВР Шумен ,чрез И.С.И.-главен *** оспорва жалбата както по допустимост,така и по основание.Моли съдът да потвърди наложеното на жалбоподателя административно наказание.

   С протоколно определение от съдебно заседание,проведено на 25.04.2017г-.,съдът е счел делото за изяснено от фактическа и правна страна и е обявил,че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     От показанията на разпитаните по делото свидетели – П.С.П. и К.Б.Б.-***,които съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно дадени,се установява,че на 03.02.2017г., св.П. ,на длъжност мл.а-р при РУ Н.,в това си качество е съставил Фиш за извършено адм.нарушение серия М №0059795,срещу С.Н.И. –водач на МПС-т.а. „Шкода Октавия“с рег.№ *** за извършено адм.нарушение-неправилно паркиране в 16.10часа,в гр.Н.,ул.“***“-нарушение по чл.94 ал.3 от ЗДВ,за което,на основание чл.173 ал.2 т.1 от ЗДвП е посочено,че се налага наказание „глоба“ с неконкретизиран размер.Св.П. заяви,че не си спомня в коя част на ул.“***“ е извършено нарушението,както и в какво точно се е състояло нарушението,вменено на жалбоподателя.Заявява,че не е връчвал фиша на жалбоподателя,тъй като е отсъствал,а само е написал уведомлението,извършил е корекция на номера на фиша.Би следвало той да напише и размера на глобата.Свидетелят не отрича,че не е посочен номер /на дом,сграда/по ул.“***“,където неправилно е паркирал жалбоподателя,но заявява,че при подобни случаи самите нарушители ходели до полицията,за да попитам в какво точно се състои вмененото им нарушение,за което им е поставен фиш на предното стъкло на автомобила./твърдение,което съдът намира,че не следва да вменява в тежест на нарушителите,а счита,че задължението за обезпечаване на законосъобразността на процедурата по съставяне и връчване на АУАН и НП в административно-наказателното производство е в тежест на контролните /административнво-наказващите органи/,а не на нарушителите.

    Св.Б. от своя страна заявява,че също не си спомня да е бил очевидец било на нарушението,било на съставяне на фиша/респ.уведомлението ,от колегата му св.П./.

     От приложеното по делото копие от обратна разписка е видно,че фиша с посочената серия и номер са връчени чрез Star post  на адресата С.Н. на 23.02.2017г.Представил е и копие от уведомление на основание чл.186 ал.3 от ЗДвП ,с едва четливо изписана дата на него-03.02.,без видим подпис на длъжностното лице,което го е изготвило.От показанията на св.П. се установява,че той е попълнил уведомлението  и фишът и почерка на двата документа са негови.Под страх от наказателна отговорност твърди,че той е написал уведомлението,направил е  справка по таблета,написал е   фиша и е пристъпил към следващия нарушител.

    С куриер-„Интерлогистика“,с изходящо клеймо от 28.02.2017г.,той е обжалвал наложеното му наказание пред НПРС.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

        Фишът е издаден по реда на чл.186 л.3 от ЗДВП,според която норма“ „Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя.В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство,като първият екземпляр от фиша му се изпраща,а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол.Към моторното превозно средство се закрепва уведомление,в което се посочват мястото и времето на нарушението,моторното превозно средство,с което е извършено нарушението,нарушените разпоредби,размера на глобата,срокът,сметката или мястото за доброволното й заплащане.Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

     От показанията на св.П.,които съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно  дадени,а и с оглед датата на фиша и едва четливата дата на уведомлението-03.02.2017г.,съдът намира за установено по несъмнен начин,че за вмененото на жалбоподателя адм.нарушение по чл.94 ал.3 от ЗДвП, му е бил съставен фиш,,поставен на собствения му автомобил /извлечение от търговския регистър за актуално правно състояние на  „***“,чийто законен представител е той/ на дата 03.02.2017г.в гр.Н. .

   Фишът сам по себе си не подлежи на съдебен контрол и законосъобразността му не би могла да бъде проверена в нарочно производство по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗАНН.Вместо това,в полза на лицето,чиято отговорност се ангажира с фиша,е предоставена възможността да оспори извършването на приписаното му нарушение,размера на наложеното му наказание или да откаже д го подпише .

   От текста на чл.186 ал.3 от ЗДвП,актуален към момента на констатиране на нарушението и съставяне на фиша и уведомлението, може да се извлече,че е налице надлежно връчване на фиша от момента на закрепване на уведомлението,като законът презюмира,че от  момента на закрепване на уведомлението върху превозното средство,  деецът е бил надлежно известен за съставения срещу него фиш,с произтичащата от това възможност по изразяване на несъгласие с него по см.на чл.186 ал.2 от ЗДвП.

    Лицето е могло да възрази срещу съставения фиш,но това му право следва да се разгледа в контекста  на правилото на чл.196 ал.7 от ЗДвП,съгласно който фишът се смята за влязло в сила наказателно постановление./в този смисъл е Определение на ШАС по КЧАНД №83/2017г.,Определение на АС-Пловдив по КЧАНД №2589/2016г., Определение на АС-Варна по КЧАНД №365/2016г./.

    От друга страна, доколкото във фиша и уведомлението не е посочен размера на наложеното наказание „глоба“,не е посочено точно мястото на извършване на вмененото му административно нарушение,рефлектира върху пълноценното му право на защита ,поради което той не може да разбере срещу какво да се защитава в инициираното административно-наказателно производство.

     Същевременно,срокът,посочен в чл.186 ал.2 от ЗДвП е преклузивен и  съдът следи служебно за него ,поради което  следва да се приеме,че срокът за обжалване е изтекъл в 7-дневен срок от поставяне на фиша и уведомлението на автомобила /03.02.2017г./и  фишът се смята за влязло в сила наказателно постановление на 11.02.2017г..а не в 7-дневен срок от връчването им на нарушителя по пощата/респ.чрез куриер.

     Предвид гореизложеното,съдът намира,че жалбата се явява процесуално недопустима,поради което ,съдът следва да отмени протоколното си определение от съдебно заседание,с което е счел делото за изяснено от фактическа и правна страна и е обявил,че ще се произнесе с решение и прекрати производството по делото поради процесуална недопустивост.

    Водим от гореизложеното,съдът

 

                                            О   П   Р   Е   Д   Е  Л   И   :

 

    ОТМЕНЯ протоколното си определение от съдебно заседание,проведено на 25.04.2017г.,с което е счел делото за изяснено от фактическа и правна страна и е обявил,че ще се произнесе с решение в законния срок.

    ПРЕКРАТЯВА производството по АНХД №192/2017г.по описа на Районен съд Н. поради процесуална недопустимост на депозираната жалба от С.Н.И. с ЕГН:**********,с адрес:г*** против с фиш серия М №0059795/03.02.2017г.,съставен от П. Ст.П. ***.

    Определението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                              РАЙОНЕН  СЪДИЯ: