О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     127

 

гр. Н., 04.04.2017 г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закритото си съдебно заседание от 04.04.2017 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова ч.н.д. № 193/2017 г. по описа на НПРС и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по реда на чл. 244, ал. 5 от НПК.

С постановление на НПРП от 15.03.2017 г. е спряно наказателното производство по ДП № 216/2016 г. по описа на РУ на МВР - гр. К. на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. 

Срещу така постановеното постановление на НПРП е постъпила жалба от „***“ ЕООД с ЕИК 175130884, със седалище и адрес на управление гр. С. 1303, район ***, ул. „***“ № *** ***, ет. *, представлявано от управителя П.И., в качеството му на ощетено юридическо лице. В жалбата се изтъкват основания за незаконосъобразност на постановлението на НПРП за спиране на досъдебното производство, като се излагат аргументи за неяснота на мотивите и погрешност на извода, че Т.М. е единствен свидетел очевидец.

            Съдът в рамките на контролните си правомощия по чл. 244, ал. 5 от НПК по проверка на обосноваността и законосъобразността на постановлението за спиране на наказателното производство, след като се запозна с материалите по делото и мотивите, отразени в постановлението установи следното :

            Жалбата е допустима, подадена е в рамките на  срока по чл. 244, ал. 5 от НПК от лице притежаващо правен интерес.

            Разгледана по същество жалбата е основателна.

            Видно от материалите по дознанието № 216/2016 г. по описа на РУ гр. К., същото е образувано срещу виновното лице за това, че в периода от 29.08.2016 г. до 12.09.2016 г. в качеството на длъжностно лице (управител на „***“ ЕООД, гр. Р.) е присвоил чужди движими вещи (1200 т. слънчоглед и 130 т. ечемик (собственост на „***“ ЕООД с ЕИК 175130884, гр. С.), връчени му в това му качество да ги пази и управлява – престъпление по чл. 201, ал. 1 от НК.

По делото са събрани достатъчно доказателства, от които да се установи, че ощетеното юридическо лице и „***“ ЕООД, гр. Р. са имали търговски взаимоотношения в годините назад, свързани със закупуване и съхранение на слънчоглед и ечемик. От представените по делото договори се установява, че през 2015 г. страните сключили договор за продажба и съхранение на слънчоглед.  Между страните е имало сключен и рамков договор за превоз на товари. През есента на 2016 г. представители на дружеството установили, че складовете на „***“ ЕООД, гр. Р. са празни и закупените от тях слънчоглед и ечемик ги няма.

            С обжалваното постановление е спряно производството по делото на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. В постановлението обаче дори не се твърди, Т.М. е единствен свидетел очевидец. По тази причина настоящият съдебен състав намира атакуваният акт на прокурора за немотивиран. Освен това, за да се приложи разпоредбата на чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК трябва свидетелят, който се издирва наистина да е очевидец и да е единственият очевидец на деянието. По делото няма такива данни. Няма данни Т.М. да е единствен свидетел очевидец. Няма данни дори да е очевидец. Нещо повече, по делото има данни, че към инкриминирания период той е бил управител на „***“ ЕООД, гр. Р. и следователно е вероятен извършител. Дори и да се приеме, че той може да се окаже само свидетел по делото, няма никакви данни той да е очевидец на деянието. Свидетелят очевидец е само онзи свидетел, който е присъствал и видял самото изпълнително деяние. Останалите свидетели установяват само косвени за деянието факти. Няма данни Т.М. лично да е видял извършването на деянието – присвояване на чужди движими вещи.

            Нещо повече, дори и Т.М. да е бил очевидец на деянието, хипотезата на чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК следва да се приложи само след като са събрани всички останали доказателства по делото, а в случая това не е сторено. Не е разпитан сегашния управител на дружеството „***“ ЕООД, гр. Р.. Няма извършени икономически експертизи или оглед, за да се установи дали количествата, които „***“ ЕООД с ЕИК 175130884, гр. С. наистина липсват или дали не са им предадени по силата на сключените между страните договори. Няма никакви доказателства по делото, че между „***“ ЕООД с ЕИК 175130884, гр. С. и „***“ ЕООД, гр. Р. е имало договори, касаещи ечемик – всички представени по досъдебното производство договори касаят единствено слънчоглед. От разпита на свидетелите по делото, служители на „***“ ЕООД, гр. Р. не се установява дали „***“ ЕООД, гр. Р. още развива дейност, дали те все още работят за това дружество, какво е станало с количествата слънчоглед, ечемик и други зърнени култури в складовете на „***“ ЕООД, гр. Р.. Досъдебното производство касае присвояване на огромни количества родово определени движими вещи, а нема никакви доказателства събирани във връзка с съществуването им някога и местонахождението им поне до датите на инкриминирания период, нито събиране или анализ на каквато и да е счетоводна информация от „***“ ЕООД, гр. Р..

В този смисъл съдът намира постановлението на НПРП за неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

            Водим от гореизложеното и на основание чл. 244, ал. 5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ постановление на НПРП от 15.03.2017 г., с което е спряно наказателното производство по ДП № 216/2016 г. по описа на РУ на МВР - гр. К., водено срещу виновното лице за престъпление по чл. 201, ал. 1 от НК. 

Определението е окончателно.

            Препис от определението да се изпрати на Районна прокуратура – Н. и жалбоподателя.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

                                                                                  ПЕТИНА НИКОЛОВА