О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№143

гр. Нови пазар, 25.04.2017 г.

 

                 Новопазарският районен съд в закрито заседание на двадесет и пети април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното частно наказателно дело №216 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

                 Постъпила е жалба на основание чл.243, ал.3 от НПК.

                 Жалбата е подадена от Е.Й.М. *** против постановление на Новопазарската районна прокуратура от 28.03.2017 г. за прекратяване на досъдебно наказателно производство №534/2006 г. по описа на РУ на МВР – гр. Нови пазар. В жалбата е отправено искане посоченото постановление на НпРП да бъде отменено.

                 След като се запозна с материалите по делото, съдът счете, че не следва да се произнася по така подадената жалба, тъй като същата е недопустима, поради това, че не е подадена в законовия срок по чл.243, ал.3 от НПК.

Видно е, че обжалваният акт на прокуратурата е постановен на 28.03.2017 г. Жалбоподателят Е.Й.М. е получил препис от постановлението за прекратяване на производството на 31.03.2017 г. Това се установява от приложеното по делото известие за доставяне №5100016035356 на куриерската фирма „М&MB ЕКСПЕС“ - ООД. Жалбата е подадена от жалбоподателя на 12.04.2017 г., чрез същия куриер, което е видно от клеймото на пощенския плик, приложен по делото, а се установява и след справка по електронен път на страницата на фирмата-куриер, чрез проследяване на пратката по номера на товарителницата - №7900004120001, която информация е публична. Жалбата е постъпила в РП - Нови пазар на 13.04.2017 г. и на 18.04.2017 е изпратена в съда. Срокът за обжалване на наказателното постановление е седмодневен и изтича на 07.04.2017 г. Настоящата жалба е подадена след този срок.

Предвид гореизложеното съдът счита, че подадената жалба против постановлението на НпРП е просрочена. Като такава, тя се явява недопустима и съдът не може да произнесе по нея. Поради това настоящото производство следва да бъде прекратено. Жалбоподателят може да ползува реда по чл.243, ал.9 от НПК.

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

                 ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото частно наказателно дело №216 по описа за 2017 г. на Новопазарския районен съд.

                 Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

    

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: