О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 320

 

гр. Н., 06.11.2017г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н., в закритото си заседание, като разгледа докладваното от районен съдия Галина Николова АНХД № 488 по описа на НПРС за 2017 г. установи следното: 

                                                                                  

Постъпила е жалба по чл.59 от ЗАНН срещу фиш № 0608638 от 21.08.2017 г.  на мл.автоконтрольор при РУ Н..

Фишът е връчен на нарушителя на 28.08.2017г., а жалбата е подадена на 30.08.2017 г.

Във връзка с разпореждане на съда за изискване от административно-наказващия орган на данни за издаден АУАН по повод на подадено от жалбопадателката З.С. възражение е постъпил по делото писмен отговор № 3070007955/02.11.2017 г. от РУ Н. към МВР Ш., в който е посочено, че не е издаден АУАН във връзка с фиш № 0608638 от 21.08.2017 г.  на мл.автоконтрольор при РУ Н. П.З..

Съдът намира, че при така установеното жалбата е недопустима, т.к доколкото самият фиш не подлежи на обжалване, а такова се предвижда в случаите когато той е оспорен и въз основа на него е издаден акт, съгл. чл. 39, ал. 3 от ЗАНН. Такъв акт обаче от установеното по делото не е издаден.

Съдът намира, че постъпилата пред съда жалба има характер на възражение срещу издадения с фиш № 0608638 от 21.08.2017 г.  на мл.автоконтрольор при РУ Н. П.З. и доколкото същия е издаден неприсъствено за жалбоподателката, и е връчен с обратна разписка, то жалбата (възражение) следва да се изпрати на административнонаказващия орган.

Съгласно разпоредбата на чл. 39а от ЗАНН, за административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер, предвиден в съответния закон. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Цялостната уредба на чл. 39а от ЗАНН сочи, че фишът се издава в присъствието на самия нарушител, тогава когато е установено самото нарушение и не се предвижда възможност за неприсъствено издаване на такъв. ЗАНН допуска неприсъствено съставяне само на актовете за установяване на административно нарушение, съгл.чл. 43, ал.4 от ЗАНН, поради което при така установеното е следвало административно наказващия орган да издаде акт, а не фиш за глоба.

            Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал.2 от ЗАНН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            Прекратява съдебното производство по АНХД № 488 по описа за 2017 г. на НПРС.

 

Изпраща жалбата на З.С.М. ***38 от 21.08.2017 г.  на мл.автоконтрольор при РУ Н. П.З. на Началник РУ Н. по компетентност.

 

Определението подлежи на обжалване в 7 /седем/ дневен срок от получаване на препис от него, пред Административен съд Ш..

 

 

                                             Районен съдия: ...........................................

                                                                                          Галина Николова