П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,  22.06.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

На 22.06.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА  и   прокурор МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД    481   по описа за  2016  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  9,30   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Б.И., от ШАК, упълномощен редовно.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. И. - Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

С.Р.С., с ЕГН **********,

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Адв. И. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Съдът като съобрази, че страните са постигнали споразумение,

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОИЗНАСЯНЕ по сключеното споразумение.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага на страните да прецизират направените деловодни разноски, които възлизат на 855 лв.

Прокурор – Да се включи в споразумението, че подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 855 лв. платими по сметка на НПРС

Адв. И. – Действително направените разноски са 855 лв.

Подсъдим – Съгласен съм.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 22.06.2017 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Б.И. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.Р.С., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2016 г., около 22.40 ч. на ул. „Петър Берон“, по посока на ул. „Цар Освободител“ в гр. Н., обл. Шумен, управлявал моторно превозно средство /лек автомобил „Хюндай РД“ купе, с рег. № ***/ без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние, в случая с Наказателно постановление № 15-0307-000406/14.10.2015 г. на Началника на РУ на МВР Н., влязло в законна сила на 05.11.2015 г. - престъпление по чл. 343 в, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343 в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА при първоначален общ режим.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 855 лв. /осемстотин петдесет и пет лева/, платими по сметка на НПРС. 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                  

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Б.И. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.Р.С., с ЕГН **********,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.06.2016 г., около 22.40 ч. на ул. „Петър Берон“, по посока на ул. „Цар Освободител“ в гр. Н., обл. Шумен, управлявал моторно превозно средство /лек автомобил „Хюндай РД“ купе, с рег. № ***/ без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние, в случая с Наказателно постановление № 15-0307-000406/14.10.2015 г. на Началника на РУ на МВР Н., влязло в законна сила на 05.11.2015 г. - престъпление по чл. 343 в, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343 в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА при първоначален общ режим.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 855 лв. /осемстотин петдесет и пет лева/, платими по сметка на НПРС. 

 

 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 481/2016 г. по описа на НПРС. 

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

 

Заседанието завърши в          9,45   часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :