П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 14.02.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        14.02.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Светла Радева

                                                                                             

При участието на секретар  Д.С. и прокурора Милен Глушков, сложи за разглеждане НОХД № 627 по описа за 2016 год., докладвано от съдия Радева.

На поименно повикване в  10,00  часа се явиха:

Районна прокуратура е редовно призована, явява се прокурор М. Глушков.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Г.К., определен от АК, за служебен защитник от ДП.

            Свидетелите:

            С.Г.Д. е ред. призован, явява се.

            П.З.Д. е ред. призован, явява се.

            Вещото лице В. Т.Д.Ч. е призована редовно и се явява.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото. Преди малко узнах, че подсъдимия е склонен за споразумение, ако това е така, сега е момента да бъде заявено и да обсъдим по нататъшния ход на делото.

Адв. К.- Да се даде ход на делото. Моля да ми дадете възможност да сключим споразумение и да го обсъдя с подсъдимия и прокуратурата.

Подсъдим – Съгласен да сключа споразумение.

С оглед направеното изявление на страните делото да бъде разгледано по реда на чл. 384 и във вр. с чл. 381 от НПК, съдът намира, че няма пречки да се уважи това доказателствено искане, като и следва да даде почивка от 20 минути.

Водим от горното съдът:

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА свидетелите и вещите лица от залата.

На вещото лице В. Ч. да й бъде изплатено възнаграждение в размер на 20 лева за явяване й в дн. съд. заседание от бюджетните суми на РС Н..

На поименно повикване в  10,20  часа се явиха:

Районна прокуратура е редовно призована, явява се прокурор М. Глушков.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Г.К., определен от АК, за служебен защитник от ДП.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим: С.М.С. ЕГН **********, роден на ***г***, обл. Ш.,

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

            Подсъдимият: С.М.С. ЕГН **********, роден на ***г***, обл. Ш., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ** ** **. в с. К., обл. Ш., ул. „***” № *, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, собственост на “***” АД гр. В. – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.234в, ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.-1 т.2 буква Б от НК и във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1,2 и 6 от НК ще изтърпи наказание  ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***  ЗА СРОК ОТ  8 /ОСЕМ / МЕСЕЦА, С ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЯВЯВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ ПРЕД ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

На основание чл. 42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ  8  /ОСЕМ/ МЕСЕЦА;

На основание чл. 42а, ал.2 т.6 от НК във вр. с чл. 42а, ал.3,т.3 от НК -  Безвъзмезден труд в полза на обществото от  150 / сто и петдесет/ часа годишно ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват, на подсъдимия ДА НЕ СЕ налага по–лекото наказание, което закона предвижда наред с наказанието “Лишаване от свобода” а именно ГЛОБА.

            Вещественото доказателство – 1 бр. меден ел. Проводник с черна изолация дължина 30 см. и сечение 6 кв. мм – да се унищожи.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 141,60 лв. като 101,60  лева по сметка на ОД на МВР Ш., а 40 лева по сметка на РС Н..

           

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                        /Адв. Г.  К./                                                  / Милен Глушков/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /С.М.С./         

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

            / С.М.С./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков и защитника на подсъдимия адв. Г.К. от ШАК , по силата на което подсъдимият следва:

            Подсъдимият: С.М.С. ЕГН **********, роден на ***г***, обл. Ш.,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ** ** **. в с. К., обл. Ш.ска, ул. „***” № *, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, собственост на “***” АД гр. В. – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.234в, ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.-1 т.2 буква Б от НК и във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1,2 и 6 от НК ще изтърпи наказание  ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***  ЗА СРОК ОТ  8 /ОСЕМ / МЕСЕЦА, С ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЯВЯВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ ПРЕД ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

На основание чл. 42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ  8  /ОСЕМ/ МЕСЕЦА;

На основание чл. 42а, ал.2 т.6 от НК във вр. с чл. 42а, ал.3,т.3 от НК -  Безвъзмезден труд в полза на обществото от  150 / сто и петдесет/ часа годишно ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват, на подсъдимия ДА НЕ СЕ налага по–лекото наказание, което закона предвижда наред с наказанието “Лишаване от свобода” а именно ГЛОБА.

            Вещественото доказателство – 1 бр. меден ел. Проводник с черна изолация дължина 30 см. и сечение 6 кв. мм – да се унищожи.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 141,60 лв. като 101,60  лева по сметка на ОД на МВР Ш., а 40 лева по сметка на РС Н..

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 627/2016 г. по описа на РС Н..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 10,40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :