П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 26.01. 2017 г.

 

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание на

                        26.01.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С.  и прокурора Милен Глушков, сложи за разглеждане НОХД № 644 по описа за 2016 год., докладвано от съдия П. Николова.

На поименно повикване в 14,00  часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. К.К.К. от АК гр. Р., редовно упълномощена от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимият, както следва:

Подсъдим:     Б.Х.Х. с ЕГН **********,

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Подсъдим – Зная си правата.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият: Б.Х.Х. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. около *** часа в с. Б., област Ш., управлявал моторно превозно средство / лек автомобил „***” с рег. № *** / с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда/ по – точно 1,78 промила/ установена по надлежния ред/ в случая с химическа експертиза № 168/2016г.на специализирана химическа лаборатория към НТЛ на ОД МВР гр. Ш. - поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК.

            Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343 б, ал. 1 от НК, във вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК  ще изтърпи наказание  “Лишаване от свобода” за срок от 6  / шест / месеца.

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК- ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 / три/ години.

            На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага предвиденото наред с наказанието “Лишаване от свобода “  - наказанието глоба.

            На основание чл. 343 Г от НК – подсъдимия се лишава от право да управлява МПС за срок от  6 /шест/ месеца.

            На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето през което подсъдимия за същото деяние и бил лишен по административен ред със заповед за прилагане на принудителна административна мярка  по чл. 171, ал. 1 б. “Б” от ЗДвП № *** от 19.09.2016г. 

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31лв. по сметка на ОД на МВР Ш..

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

            /К.К./                                                             / Милен Глушков/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Б.Х.Х./          

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

/Б.Х.Х./          

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков и защитника на подсъдимия адв. К.К., по силата на което, подсъдимият Б.Х.Х. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ***г. около *** часа в с. Б., област Ш., управлявал моторно превозно средство / лек автомобил „***” с рег. № *** / с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда/ по – точно 1,78 промила/ установена по надлежния ред/ в случая с химическа експертиза № 168/2016г.на специализирана химическа лаборатория към НТЛ на ОД МВР гр. Ш. - поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК.

            Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343 б, ал. 1 от НК, във вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК  ще изтърпи наказание  “Лишаване от свобода” за срок от 6  / шест / месеца.

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК- ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 / три/ години.

            На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага предвиденото наред с наказанието “Лишаване от свобода “  - наказанието глоба.

            На основание чл. 343 Г от НК – подсъдимия се лишава от право да управлява МПС за срок от  6 /шест/ месеца.

            На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето през което подсъдимия за същото деяние и бил лишен по административен ред със заповед за прилагане на принудителна административна мярка  по чл. 171, ал. 1 б. “Б” от ЗДвП № *** от 19.09.2016г. 

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31лв. по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 644/2016г.  по описа на РС Нови пазар.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 14,15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :