П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар,  25.01.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание

 на  25.01.2017 година , в състав :

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1. Ю.Ц.

                                     2. Н.А.                                                                                         

При участието на секретар  Б.А.  и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД № 681 по описа за         2016 год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в  09.30   часа се явиха:

 

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. В.Д., ред.упълномощен от досъдебното производство.

Пострадалата Б.Х.И., ред.призована не се явява. Представителят й - адв. Н.Д. не се явява, депозира молба, в която заявява, че пострадалото лице не желае да участва като частен обвинител в настоящото производство.

Свидетелите и вещите лица не се явяват, тъй като съдът е разпоредил неявяването им, поради внесено споразумение.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор – Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на делото по реда на чл.384 от НПК, което е представено пред съда, поради което считам, че отсъствието на голяма част от участниците в процеса, включително и на пострадалото лице не биха могли да се преценяват като процесуални пречки за даване ход на делото, моля да се даде ход на делото и да се стартира съответната процедура за евентуално одобряване на споразумението и финализиране на наказателното производство. В тази връзка бих желал да поставя един проблем, струва ми се че същото не би следвало да се разглежда в състав, защото престъплението е тежко, но процесното деяние е извършено на *** г., а изменението на съответната норма е в края на 2015 г. относно размера на наказанието и към момента на извършването престъплението не е било тежко, поради което моля съда да разгледа и това.

Адв. Д. - Да се даде ход на делото, няма пречки. Съда е изпълнил задълженията си да уведоми пострадалата, същата е редовно призована не се явява, нейния процесуален представител уведомява съда, че няма да се яви и че е заведено гражданско дело. Не са нарушени чл.271 от НПК и няма процесуални пречки за даване ход на делото. Относно необходимостта за съдебен състав предоставям на съда.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът, преди да се произнесе по даване ход на делото, следва да се произнесе относно съдебния състав. През 2016 г. наказанието, което се предвижда за извършеното престъпление е увеличено и се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години, а през 2014 г. когато е посочена дата на деянието се предвижда наказание от 1 до 5 години лишаване от свобода. Нормата е процесуална, тя няма обратно действие, но съдът намира, че следва да се произнесе след съвещание. Поради което,

 

                                                      О П Р Е Д Е Л И:

Съдебния състав се оттегля на съвещание.

След съвещанието, съдът относно въпроса дали да се произнесе в състав или не следва да разгледа производството в състав. Първо защото нормата, предвиждаща съдебния състав е процесуална и второ, защото по въпроса кога е извършено деянието и дали следва да се приложи чл.2 от НК съдът се произнася в хода на производството. Поради което, съдът намира, че следва да разгледа делото в състав и

 

                                                     О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА делото да се разгледа в състав.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Д. П.М. – роден на *** ***, обл. Ш., , с ЕГН **********.

Съдът разясни правата на подсъдимия в процеса.

 

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.382 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим Д. М. - Моля да одобрите споразумението.

Адв. Д. -  Моля да одобрите споразумението във вида, в който го представяме.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно наказанието лишаване от права и същото да бъде завишено с оглед на деянието, не отговаря на целите на закона.

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумението и наказанието да бъде увеличено в размер на 8 месеца.

Адв. Д. – Съгласни сме да бъде увеличено наказанието лишаване от правоуправление за срок от 8 месеца.

Подсъдим Д. М. – Върнато ми е свидетелството за правоуправление след изтичане на 6 месеца. Съгласен съм да ми бъде увеличено наказанието лишаване от право да управлявам МПС за срок от 8 месеца.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Д. М. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д. П.М. – роден на *** ***, обл. Ш., с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа в с. З., обл. Ш.ска, на ул.  „***“ между дом №* и дом №*, при управление на МПС - собствения си лек автомобил марка „***“ с рег. № *** в посока от центъра на селото към съседното село В., нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл.20, ал.2, изр. Второ от Закона за движение по пътищата – „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“ ; чл.6, т.1 предл.четвърто от ЗДвП – „Участниците в движението съобразяват своето поведение с пътната маркировка“; чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП – „На пътното платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне“; чл.63, ал.2, т.1 от ППЗДвП – „ Надлъжната пътна маркировка има следните изображения: 1. „Единична непрекъсната линия“ – М 1. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат“, в резултат на което по непредпазливост причинил на лицето Б.Х.И., ЕГН ********** ***, средна телесна повреда, изразяваща се в следните увреждания: голям подкожен хематом в челната област на главата, мигриращ хематом към двете очи и подочия – тип „Травматични очила“, умерено изразен субарахноидален кръвоизлив с начален мозъчен оток, малък епидурален кръвоизлив, вляво, теменно срединно, обусловили разстройство на здравето, временно опасно за живота на пострадалата, като деянието е извършено в пияно състояние /0,90 промила концентрация на алкохол в кръвта, установена по надлежния ред с химическа експертиза №***/*** г. – I-ва проба/, като деянието е извършено и при условията на съпричиняване от страна на пострадалата Б.Х.И., която по същото време и на същото място не изпълнила задължението, вменено на пешеходците с разпоредбата на чл.113, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата, а именно: „При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да не удължават ненужно пътя и времето на пресичане“ – престъпление по чл.343, ал.3, б „А“ от НК във вр. с чл.343, ал.1, б „Б“ от НК във вр. с чл.342, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание по чл.343, ал.3, б „А“ от НК във вр. с чл.343, ал.1, б „Б“ от НК във вр. с чл.342, ал.1 от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            На основание чл.343г от НК подсъдимия СЕ ЛИШАВА от право да управлява Моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.

            На основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия за същото деяние е бил лишен по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл.171, ал.1, б „б“ от ЗДвП  № *** от *** г. от възможността да упражнява това право, а именно считано от *** г.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 1745,33 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                                      ПРОКУРОР:

                       /адв. В.Д./

                                                                                             

           

                                  

ПОДСЪДИМ:          

                       /Д. М./

 

                                              

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. В.Д. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че Д. П.М. – роден на *** ***, обл. Ш., с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа в с. З., обл. Ш.ска, на ул.  „***“ между дом №* и дом №*, при управление на МПС - собствения си лек автомобил марка „***“ с рег. № *** в посока от центъра на селото към съседното село В., нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл.20, ал.2, изр. Второ от Закона за движение по пътищата – „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“ ; чл.6, т.1 предл.четвърто от ЗДвП – „Участниците в движението съобразяват своето поведение с пътната маркировка“; чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП – „На пътното платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне“; чл.63, ал.2, т.1 от ППЗДвП – „ Надлъжната пътна маркировка има следните изображения: 1. „Единична непрекъсната линия“ – М 1. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат“, в резултат на което по непредпазливост причинил на лицето Б.Х.И., ЕГН ********** ***, средна телесна повреда, изразяваща се в следните увреждания: голям подкожен хематом в челната област на главата, мигриращ хематом към двете очи и подочия – тип „Травматични очила“, умерено изразен субарахноидален кръвоизлив с начален мозъчен оток, малък епидурален кръвоизлив, вляво, теменно срединно, обусловили разстройство на здравето, временно опасно за живота на пострадалата, като деянието е извършено в пияно състояние /0,90 промила концентрация на алкохол в кръвта, установена по надлежния ред с химическа експертиза №***/*** г. – I-ва проба/, като деянието е извършено и при условията на съпричиняване от страна на пострадалата Б.Х.И., която по същото време и на същото място не изпълнила задължението, вменено на пешеходците с разпоредбата на чл.113, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата, а именно: „При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да не удължават ненужно пътя и времето на пресичане“ – престъпление по чл.343, ал.3, б „А“ от НК във вр. с чл.343, ал.1, б „Б“ от НК във вр. с чл.342, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание по чл.343, ал.3, б „А“ от НК във вр. с чл.343, ал.1, б „Б“ от НК във вр. с чл.342, ал.1 от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            На основание чл.343г от НК подсъдимия СЕ ЛИШАВА от право да управлява Моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.

            На основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия за същото деяние е бил лишен по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл.171, ал.1, б „б“ от ЗДвП  № *** от *** г. от възможността да упражнява това право, а именно считано от *** г.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 1745,33 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД  №681/2016 г. по описа на РС – Нови пазар.            

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

На основание чл.382, ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице Б.Х.И., ЕГН **********,*** за правото й да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.

           

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                            2.

           

 

            На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ  взетата мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо подсъдимия Д. П.М., с ЕГН **********.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7-мо дневен срок от днес.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                            2.

 

 

Заседанието завърши в 10.00  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :