П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 01.02.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 01.02.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар   В.В.   и   прокурор МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД   715  по описа за  2016  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  10,30   часа се явиха:

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. В., назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Глушков.

Свидетелите се явяват, редовно призовани.

Вещото лице се явява, редовно призована

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото. Междувременно със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение, моля, давайки ход на делото да стартирате процедура по чл. 384 от НПК.

Адв. В.: Да се даде ход на делото. Поддържам становището на районния прокурор. Моля да се произнесете по реда на чл. 384 от НПК.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

А.М.Д., с ЕГН **********,

Освобождава свидетелите и вещото лице от залата, като

О П Р Е Д Е Л И :

На вещото лице В. Ч. да се изплати възнаграждение за явяване в размер на 20 лв.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира, че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението, констатира и че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага промени в така сключеното споразумение, досежно адресът на подсъдимия, където ще се осъществява пробацията, както и досежно направените разноски.

Адв. В. ***, ул. “***” № *.

Прокурор – Да се включи в разноските на подсъдимия, които следва да заплати, сумата за изплащане възнаграждение на вещото лице в размер на 20 лв.

Адв. В.- СъглА.съм.

Подсъдим – СъглА.съм.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съглА. ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съглА. съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на окончателното споразумение:

Днес, 01.02.2017 г. между прокурор Милен Глушков  при НПРП и адв. Т.В., действащ като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А. М.Д., с ЕГН **********,  Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. Ц., обл. Ш., на ул. „***“ № *, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - собственост на “Енерго Про - мрежи” АД гр. В., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че за това деяние, на  основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, подсъдимият ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

-  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***, за срок от 6  /ШЕСТ/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

-  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.

-  Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150/сто и петдесет/ часа за срок от една година.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.   

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш., както и 20 лева /двадесет лева/, платими по сметка на НПРС.

Страните се съгласяват на основание  чл.53,  ал.1,  б “А” от НК   вещественото доказателство – 1 брой меден ел.проводник с дължина 23 см., да се отнеме и да се унищожи.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков  при НПРП и адв. Т.В., действащ като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А. М.Д., с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. Ц., обл. Ш., на ул. „***“ № *, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - собственост на “Енерго Про - мрежи” АД гр. В., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че за това деяние, на  основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, подсъдимият ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

-  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***, за срок от 6  /ШЕСТ/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

-  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 6 /ШЕСТ/ месеца.

-  Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150/сто и петдесет/ часа за срок от една година.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.  

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш., както и 20 лева /двадесет лева/, платими по сметка на НПРС.

Страните се съгласяват на основание  чл.53,  ал.1,  б “А” от НК   вещественото доказателство – 1 брой меден ел.проводник с дължина 23 см., да се отнеме и да се унищожи.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по  НОХД № 715/2016 г. по описа на НПРС.

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в           10,45  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :