П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 01.02.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 01.02.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар   В.В.   и   прокурор МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД   722  по описа за  2016  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  13,30   часа се явиха:

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Ц.К., назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Глушков.

Свидетелите се явяват, редовно призовани.

Вещото лице не се явява, редовно призована, постъпила е от нея молба, че не може да се яви в заседанието.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото. Междувременно със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение, моля, давайки ход на делото да стартирате процедура по чл. 384 от НПК.

Адв. К.: Да се даде ход на делото. Поддържам становището на районния прокурор. Моля да се произнесете по реда на чл. 384 от НПК.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимата:

Б.М.А., с ЕГН **********,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира, че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението, констатира и че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

Освобождава свидетелите от залата.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на окончателното споразумение:

Днес, 01.02.2017 г. между прокурор Милен Глушков  при НПРП и адв. Ц.К., действаща като служебен защитник на подсъдимата, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Б.М.А., с ЕГН **********, Е ВИНОВНА в това, че на *** г. в с. М., обл. Ш., ул. „***“ № *, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, /в случая приказвайки електрически проводник със сечение 6 кв.мм. между главен входящ предпазител и второстепенен изходящ предпазител/, собственост на “Енерго Про - мрежи” АД гр. В., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1 и  2 от НК, подсъдимата да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

-  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***, за срок от 8  /ОСЕМ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО;

-  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.

Страните се съгласяват, че подсъдимата ще заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Шумен.

На основание  чл.53,  ал.1,  б “А” от НК  СЕ ОТНЕМА  вещественото доказателство – 1 брой ел.проводник със сечение 6 кв.мм и дължина 30 см, което ДА СЕ УНИЩОЖИ.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Милен Глушков  при НПРП и адв. Ц.К., действаща като служебен защитник на подсъдимата, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Б.М.А., с ЕГН **********, Е ВИНОВНА в това, че на *** г. в с. М., обл. Ш., ул. „***“ № *, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, /в случая приказвайки електрически проводник със сечение 6 кв.мм. между главен входящ предпазител и второстепенен изходящ предпазител/, собственост на “Енерго Про - мрежи” АД гр. В., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1 и  2 от НК, подсъдимата да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

-  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***, за срок от 8  /ОСЕМ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО;

-  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.  

 

Страните се съгласяват, че подсъдимата ще заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Шумен.

На основание  чл.53,  ал.1,  б “А” от НК  СЕ ОТНЕМА  вещественото доказателство – 1 брой ел.проводник със сечение 6 кв.мм и дължина 30 см, което ДА СЕ УНИЩОЖИ.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по  НОХД № 722/2016 г. по описа на НПРС.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в           13,45  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :