П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 19.01.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 19.01.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар   В.В.   и   прокурор АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 730 по описа за  2016  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в 11,30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. И.Д., преупълномощена от адв. Т.М., назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Б.Ф.А. – ЕГН **********,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, поддържано от адв. И.Д., с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.Ф.А. – ЕГН **********,  Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. К., обл. Ш., от частен дом, находящ се на ул. „***“ № *, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /един брой катинар/, е отнел чужди движими вещи: 1 бр. монитор *** със сериен номер № ***, модел ***/00, без поставка, ведно със захранващ кабел на стойност 135,00 лв. и 1 брой монитор *** със сериен номер № ***, модел ***, ведно с поставка и захранващ кабел, на стойност 95,00 лв. – всичко на обща стойност 230,00 лв., от владението на Н.С.М. от гр. К., обл. Ш.ска, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1-во от НК във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1-во от НК, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват наложеното наказание на подсъдимия да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                            /И.Д./                                               /А. Миленов/

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                            /Б.А./

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                            /Б.А./

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.Ф.А. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. К., обл. Ш., от частен дом, находящ се на ул. „***“ № *, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот /един брой катинар/, е отнел чужди движими вещи: 1 бр. монитор *** със сериен номер № ***, модел ***/00, без поставка, ведно със захранващ кабел на стойност 135,00 лв. и 1 брой монитор *** със сериен номер № ***, модел ***, ведно с поставка и захранващ кабел, на стойност 95,00 лв. – всичко на обща стойност 230,00 лв., от владението на Н.С.М. от гр. К., обл. Ш.ска, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1-во от НК във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1-во от НК, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват наложеното наказание на подсъдимия да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 237/2016 г. по описа на РУ на МВР К..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

Заседанието завърши в          11,45 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :