П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 11.01.2017 г.

 

Районен съд гр. Н.  в публичното си съдебно заседание

на 11.01.2017 година, в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар Г.А. и прокурора Милен Глушков сложи за разглеждане НОХД № 1 описа за 2017 год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимия А.Н.Д. лично, редовно призован и с адв. Г.К. ***, редовно упълномощен от него.

РП ред. призована, явява се районен прокурор Милен Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият се отказва от разглеждане на делото по общия ред и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на явилите се участници:

Подсъдим: А.Н.Д. – ЕГН **********,

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

 

На основание чл. 382 ал. 5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл. 382 ал. 4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл. 382  ал. 6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между прокурор Милен Глушков от НПРП и адв. Г.К. от ШАК споразумение, както следва:

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.Н.Д. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** год. в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „***“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /конкретно 2,47 промила/, установено по надлежния ред с проба № 940/27.12.2017 г. на техническо средство „Алкотест дрегер 7410“ с фабричен № ARSM-018 престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 381, ал. 4 от НПК вр. с чл. 343б ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага в ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343г от НК на подсъдимия се налага и наказание лишаване от право на управление на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК на подсъдимия се зачита времето на лишаване по административен ред от право на управление на МПС – считано от *** г. наложено със Заповед № ***/28.12.2016 г. на Началник на РУ Полиция-гр. Н. за налагане на принудителна административна мярка.

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                  /адв. Г. К./                                       /М. Глушков/

 

ПОДСЪДИМ:

         /А. Д./                                             

                           

 

 

                   Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл. 382,  ал. 7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков от НПРП и адв. Г.К. от ШАК споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.Н.Д. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** год. в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „***“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /конкретно 2,47 промила/, установено по надлежния ред с проба № 940/27.12.2017 г.на техническо средство „Алкотест дрегер 7410“ с фабричен № ARSM-018 престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 381, ал. 4 от НПК вр. с чл. 343б ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага в ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343г от НК на подсъдимия се налага и наказание лишаване от право на управление на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК на подсъдимия се зачита времето на лишаване по административен ред от право на управление на МПС – считано от *** г. наложено със Заповед № ***/28.12.2016 г. на Началник на РУ Полиция-гр. Н. за налагане на принудителна административна мярка.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по бързо производство №534/2016 по описа на РУ гр. Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в 11.50 часа.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: