П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 20.01.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 20.01.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В.   и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД  № 22 по описа за  2017  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  10,30 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. М.П. от ШАК, упълномощен редовно.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

В.П.П. – ЕГН **********,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 20.01.2017 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.П. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият В.П.П. – ЕГН **********,  Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. и на *** г. в с. Д., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – кмет на с. Д., обл. Ш., в кръга на службата си, е съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, както следва:

а/ Удостоверение за наследници с рег. № ***/*** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в което е удостоверил невярно, че А.Х., родена на *** г. в гр. Ш. е законен наследник на М.Х.С.;

         б/ Пълномощно с рег. № 16 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в което удостоверил невярно, че подписът, положен от лицето А.Х. е неин;

         в/ Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен № 16 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., в която е удостоверил невярно, че подписът, положен от лицето А.Х. е неин

         - престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, във вр. с ч. 26, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 311, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

         Страните се съгласяват на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 125,96 лв. /сто двадесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

         Веществените доказателства в оригинал: Удостоверение за наследници с рег. № ***/*** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш.; Пълномощно с рег. № 16 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш. и Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен № 16 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., находящи се в том ІІ на листи: 202, 203, 204 в досъдебното производство, да бъдат върнати на нотариус П.А. с район на действие РС Н., с рег. № ***.  

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.П. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият В.П.П. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. и на *** г. в с. Д., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – кмет на с. Д., обл. Ш., в кръга на службата си, е съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, както следва:

а/ Удостоверение за наследници с рег. № ***/*** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в което е удостоверил невярно, че А.Х., родена на *** г. в гр. Ш. е законен наследник на М.Х.С.;

         б/ Пълномощно с рег. № 16 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в което удостоверил невярно, че подписът, положен от лицето А.Х. е неин;

         в/ Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен № 16 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., в която е удостоверил невярно, че подписът, положен от лицето А.Х. е неин

         - престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, във вр. с ч. 26, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 311, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

         Страните се съгласяват на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 125,96 лв. /сто двадесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

         Веществените доказателства в оригинал: Удостоверение за наследници с рег. № ***/*** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш.; Пълномощно с рег. № 16 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш. и Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен № 16 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., находящи се в том ІІ на листи: 202, 203, 204 в досъдебното производство, да бъдат върнати на нотариус П.А. с район на действие РС Н., с рег. № ***. 

 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 57/2016 г. по описа на РУ на МВР Каолиново.

 

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                     

Заседанието завърши в          10,45 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :