П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 23.01.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 23.01.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В.   и   прокурор АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 24 по описа за  2017  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  13,15   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Д.М., упълномощен редовно от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Д.А.М. – ЕГН **********,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 23.01.2017 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Д.М., защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.А.М. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. Н., обл. Ш., от складова база на търговско дружество „***“ гр. Н., обл. Ш., в съучастие като съизвършител с М.А.Т., с ЕГН **********, е отнел от владението на Р.З.Р., чужди движими вещи – 15 /петнадесет/ броя лозарски стълбчета на стойност 75 лв. /седемдесет и пет лева/, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, вещите са върнати на собственика - престъпление по чл. 197, т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 197, т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 54, ал. 2 от НК ще изтърпи наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /СТО/ ЛЕВА.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 77,28 лв. /седемдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Д.М., защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.А.М. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. Н., обл. Ш., от складова база на търговско дружество „***“ гр. Н., обл. Ш., в съучастие като съизвършител с М.А.Т., с ЕГН **********, е отнел от владението на Р.З.Р., чужди движими вещи – 15 /петнадесет/ броя лозарски стълбчета на стойност 75 лв. /седемдесет и пет лева/, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, вещите са върнати на собственика - престъпление по чл. 197, т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 197, т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 54, ал. 2 от НК ще изтърпи наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /СТО/ ЛЕВА.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 77,28 лв. /седемдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 405/2016 г. по описа на РУ на МВР Н..

 

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в          13,30 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :