П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 01.02.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 01.02.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар   В.В.   и   прокурор АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 54 по описа за  2017  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  14,30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. М., назначен за служебен защитник на подсъдимия от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Миленов.

М.Р.К. – пострадалата се явява в залата.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

И.К.М., ЕГН **********,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага на страните промяна в така сключеното споразумение досежно завишаване на размер на наказанието лишаване от свобода и лишаването от правоуправление.

Прокурор – Съгласен съм размера на наказанието лишаване от свобода да бъде завишен с 2 месеца, да бъде 5 месеца лишаване от свобода и 8 месеца лишаване от правоуправление.

Адв. М. – Да се направят така посочените промени в наказанието.

Подсъдим – Съгласен съм.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 01.02.2017 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Д.М., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.К.М., ЕГН **********,  Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***“, до дом № *, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***, е нарушил правилата за движение, регламентирани в разпоредбите на ЗДвП, а именно:

Чл. 16 /1/ На пътно плато с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено: 1. Когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне; 

Чл. 20/ 1. Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства които управляват. 2. Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието напътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидими препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Чл. 21 /1. При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава съответните стойности на скоростта в км/ч;

И по непредпазливост причинил на М.Р.К., с ЕГН ********** средна телесна повреда по два показателя, а именно: а/ Контузия на гръдния кош – Фрактура на четири десни ребра, странично, без плевромнални усложнения, с което е причинено трайно затруднение в движението на снагата за срок по-голям от един месец; б/ Контузия на крайниците – Счупване на лявата лъчева кост на типично място. Счупване на стиловидния израстък на лявата лакътна кост, с което е причинено трайно затруднение в движението на левия горен крайник за срок по-голям от един месец, като деянието е извършено в пияно състояние, с концентрация на алкохол в кръвта 2.18 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест 7410 ARSM № 0184389 – престъпление по чл. 343, ал. 3, предл 1-во, буква А, предл. 2-ро от НК, във вр. с чл. 343, ал. 1, буква Б, предл. 2-ро от НК, във вр. с чл. 342, ал. 1, предл. 3-то от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343, ал. 3, предл 1-во, буква А, предл. 2-ро от НК, във вр. с чл. 343, ал. 1, буква Б, предл. 2-ро от НК, във вр. с чл. 342, ал. 1, предл. 3-то от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

         Страните се съгласяват на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 343г от НК, във вр. с ч л. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 8 /осем/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № ***/*** г. на Началника на РУ на МВР Н., считано от *** г.

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на  377,66 лв. /триста седемдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

 

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Д.М., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.К.М., ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***“, до дом № *, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***, е нарушил правилата за движение, регламентирани в разпоредбите на ЗДвП, а именно:

Чл. 16 /1/ На пътно плато с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено: 1. Когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне; 

Чл. 20/ 1. Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства които управляват. 2. Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието напътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидими препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Чл. 21 /1. При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава съответните стойности на скоростта в км/ч;

И по непредпазливост причинил на М.Р.К., с ЕГН ********** средна телесна повреда по два показателя, а именно: а/ Контузия на гръдния кош – Фрактура на четири десни ребра, странично, без плевромнални усложнения, с което е причинено трайно затруднение в движението на снагата за срок по-голям от един месец; б/ Контузия на крайниците – Счупване на лявата лъчева кост на типично място. Счупване на стиловидния израстък на лявата лакътна кост, с което е причинено трайно затруднение в движението на левия горен крайник за срок по-голям от един месец, като деянието е извършено в пияно състояние, с концентрация на алкохол в кръвта 2.18 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест 7410 ARSM № 0184389 – престъпление по чл. 343, ал. 3, предл 1-во, буква А, предл. 2-ро от НК, във вр. с чл. 343, ал. 1, буква Б, предл. 2-ро от НК, във вр. с чл. 342, ал. 1, предл. 3-то от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343, ал. 3, предл 1-во, буква А, предл. 2-ро от НК, във вр. с чл. 343, ал. 1, буква Б, предл. 2-ро от НК, във вр. с чл. 342, ал. 1, предл. 3-то от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

         Страните се съгласяват на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 343г от НК, във вр. с ч л. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 8 /осем/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № ***/*** г. на Началника на РУ на МВР Н., считано от *** г.

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на  377,66 лв. /триста седемдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по  досъдебно производство № 442/2015 г. по описа на РУ на МВР Н..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         Съдът указва на пострадалата М.Р.К., че на основание чл. 382, ал. 10 от НПК има право да предяви граждански иск пред гражданския съд.

Заседанието завърши в           14,45   часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :