П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 07.02.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

   на 07.02.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД № 64 по описа за 2017 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 13.45  часа се явиха:

 

РП гр. Нови пазар, ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се подсъдимият, редовно призован и с адв. К.К.  от АК – гр. Р., ред.упълномощен.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. К.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

П.С.Д. – роден на *** г. в с. Т., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. К. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. К. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумението че на основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да не се налага по-лекото наказание глоба.

Адв. К. – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението и да не се налага наказание глоба.

Подсъдим – Съгласен съм да не ми се налага глоба.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим   - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият П.С.Д. – роден на *** г. в с. Т., с постоянен адрес:***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа  в с. Д., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство  /лек автомобил, марка “***”, модел „***“, с рег. № ***/, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, което деяние е извършил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с НП № ***/03.10.2016 г. на Началника на РУ- гр. К., влязло в законна сила на 09.11.2016 г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343в, ал.2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват, на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия да не се налага наказание глоба.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                        /адв. К.К. /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                              /П.Д. /      

 

 

            Подсъдим П.Д. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               / П.Д./

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова при РП гр. Нови пазар и адв. К.К. от АК – гр. Р., с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият П.С.Д. – роден на *** г. в с. Т., с постоянен адрес:***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа  в с. Д., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство  /лек автомобил, марка “***”, модел „***“, с рег. № ***/, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, което деяние е извършил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с НП № ***/03.10.2016 г. на Началника на РУ- гр. К., влязло в законна сила на 09.11.2016 г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343в, ал.2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват, на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия да не се налага наказание глоба.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №7/2017 г. по описа на РУ - К..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                                             

Заседанието завърши в 14.00 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :