П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 13.02.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 13.02.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД № 74 по описа за 2017 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 11.00  часа се явиха:

 

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се подсъдимият, редовно призован и доведен от Следствения арест – гр. Ш. и с адв. С.Б. от ШАК, назначена за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. Б.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

Г.Р.А. – роден на *** г. в гр. В., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. Б. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи. Ще ползувам защитата на адв. Б..

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. Б. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно посочване по коя сметка ще бъдат заплатени направените разноски, както и относно вещественото доказателство.

Прокурор – Моля да се добави по сметка на ОД на МВР Ш., както и вещественото доказателство да се върне на подсъдимия.

Адв. Б. – Съгласни сме да се добави по сметка на ОД на МВР Ш., както и вещественото доказателство да се върне на подсъдимия.

Подсъдим – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Г.А.  - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият Г.Р.А. – роден на *** г. в гр. В., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ** ** ** г. в гр. К., обл. Ш., в частен дом находящ се на ул. „***“ №**, чрез заплашване и чрез използване на положение на зависимост и надзор, извършил действия с цел удовлетворяване на полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст – **** С.О.Й., ЕГН ********** – престъпление по чл.149, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.149, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ.

На основание чл.61 от ЗИНЗС определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На основание чл.59, ал.1 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия е бил задържан на основание чл.64, ал.2 от НПК, считано от 12.09.2016 г. до одобряване на настоящото споразумение, както и времето през което подсъдимия е бил задържан за срок от 24 часа във връзка с престъплението на основание ЗМВР.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 1226.82 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

Страните се съгласяват вещественото доказателство – 1 бр. мъжки дънкови панталони, с дължина 3/4 , светло сини на цвят, с метален цип и метално копче, силно замърсени и миришещи на лошо, с кафява емблема от задната страна на кръста с червен надпис „***“, поместени в светло жълта, прозрачна полиетиленова торбичка и розова, прозрачна, полиетиленова торбичка, които им дръжки са завързани на панделка, опаковани в хартиен плик и надписани ДА СЕ ВЪРНЕ на Г.Р.А. .

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                        /адв. С.Б. /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                              /Г.А. /      

 

 

            Подсъдим  Г.А. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               /  Г.А./

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова при РП гр. Н. и адв. С.Б. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Г.Р.А. – роден на *** г. в гр. В., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ** ** ** г. в гр. К., обл. Ш., в частен дом находящ се на ул. „***“ №**, чрез заплашване и чрез използване на положение на зависимост и надзор, извършил действия с цел удовлетворяване на полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст – **** С.О.Й., ЕГН ********** – престъпление по чл.149, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.149, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ.

На основание чл.61 от ЗИНЗС определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На основание чл.59, ал.1 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия е бил задържан на основание чл.64, ал.2 от НПК, считано от 12.09.2016 г. до одобряване на настоящото споразумение, както и времето през което подсъдимия е бил задържан за срок от 24 часа във връзка с престъплението на основание ЗМВР.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 1226.82 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

Страните се съгласяват вещественото доказателство – 1 бр. мъжки дънкови панталони, с дължина 3/4 , светло сини на цвят, с метален цип и метално копче, силно замърсени и миришещи на лошо, с кафява емблема от задната страна на кръста с червен надпис „***“, поместени в светло жълта, прозрачна полиетиленова торбичка и розова, прозрачна, полиетиленова торбичка, които им дръжки са завързани на панделка, опаковани в хартиен плик и надписани ДА СЕ ВЪРНЕ на Г.Р.А. .

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №198/2016 г. по описа на РУ - К..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

           

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

            На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Г.  Р.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Задържане под стража“ до привеждане на споразумението в изпълнение.

                                                                      

Заседанието завърши в 11.20 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :