П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 13.02.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        13.02.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С. и прокурора Анри Миленов, сложи за разглеждане НОХД № 75 по описа за 2017 год., докладвано от съдия Радева.

На поименно повикване в 11,00 часа се явиха:

За РП Н., призовани редовно явява се прокурор Анри Миленов.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. М. М. от ШАК, определен за служебен защитник от ДП.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим: Т.Т.А. –ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***.                 

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението. Моля да се внесе редакция относно приложението на чл. 59 ал.1 от НК, като вместо изчерпателно изброените да се чете, че задържането под стража следва да се зачете считано от 23.01.2017г.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

            Подсъдимият: Т.Т.А. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, на неустановени с точност дати през периода от ** ** **. до ** ** **г. и на дати ** ** **. и ** ** **. в с. С., обл.Ш., при условията на опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи, както следва: На неустановена с точност дата през периода от ** ** **. до ** ** **г. е отнел – 1брой ъглоф шлайф марка „***” модел ***, с поставен диск марка „***”, 1 брой ъглоф шлайф марка „***”, модел ***, 1 брой ъглоф шлайф марка „***” , 1 брой електрически трион марка „***”, модел ***, 1 брой перфоратор – дрелка марка „ ***”, модел ***,  1 брой вентовер марка „***”, модел ***, 12 волта, с поставена черна батерия, 1 брой електрическа дрелка марка „***” – модел *** на стойност 885,00 / осемстотин осемдесет и пет/ лева от владението на собственика им В.А.Х. от с. С., обл. Ш..

На ** ** **. е отнел: 1 брой мобилен телефон марка „***”, модел ***, на стойност 90,00 лева от владението на собственика му М.Е.М. от с. С., обл. Ш. и на ** ** **. е отнел 1 брой мобилен телефон марка „ ***” модел ***, 1 брой мобилен телефон марка „ ***” модел ** нео, 1 брой ** ** карта 2 гигабайта, 1 брой зарядно устройство за мобилен телефон „***” и 1 брой слушалки за мобилен телефон „***” на стойност 246,00 / двеста четиридесет и шест/ лева от владението на собственика им Р.Х.Х.- И. от с. С., обл. Ш., като всичко е на обща стойност 1221,00 / хиляда двеста двадесет и един/ лв, без съгласието на горните владелци и с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършването на първото и третото деяние е повредил прегради здраво направени за защита на имот и е използвал техническо средство, съответно метален предмет за първото и нож - за третото деяние – Престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл. 195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и с чл.29, ал.1, б”Б” от НК.

 

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл. 195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и с чл.29, ал.1, б”Б” от НК, във вр. с чл.39, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1  от НК, ще изтърпи наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 2 / ДВЕ/ ГОДИНИ И 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което наказание ще изтърпи  в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл. 59, ал.1 от НК  от така наложеното наказание “Лишаване от свобода” се ПРИСПАДА, времето през което спрямо подсъдимия Т.Т.  А. е била взета мярка за неотклонение “Задържане под стража” считано от   23.01.2017г

 

 

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 60,00 лева по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

           

 

 

 

ЗАЩИТНИК:

/Адв. М.М./                                                 ПРОКУРОР:

                                              

                                                                                                          / Анри Миленов/

ПОДСЪДИМ:                                                         

            /Т.Т.А./                      

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

            / Т.Т.А./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов и защитника на подсъдимия адв. М.М., по силата на което подсъдимият Т.Т.А. – ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, на неустановени с точност дати през периода от ** ** **. до ** ** **г. и на дати ** ** **. и ** ** **. в с. С., обл.Ш., при условията на опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи, както следва: На неустановена с точност дата през периода от ** ** **. до ** ** **г. е отнел – 1брой ъглоф шлайф марка „***” модел ***, с поставен диск марка „***”, 1 брой ъглоф шлайф марка „***”, модел ***, 1 брой ъглоф шлайф марка „***” , 1 брой електрически трион марка „***”, модел ***, 1 брой перфоратор – дрелка марка „ ***”, модел ***,  1 брой вентовер марка „***”, модел ***, 12 волта, с поставена черна батерия, 1 брой електрическа дрелка марка „***H” – модел *** на стойност 885,00 / осемстотин осемдесет и пет/ лева от владението на собственика им В.А.Х. от с. С., обл. Ш..

На ** ** **. е отнел: 1 брой мобилен телефон марка „***”, модел ***, на стойност 90,00 лева от владението на собственика му М.Е.М. от с. С., обл. Ш. и на ** ** **. е отнел 1 брой мобилен телефон марка „ ***” модел ***, 1 брой мобилен телефон марка „ ***” модел ** нео, 1 брой ** ** карта 2 гигабайта, 1 брой зарядно устройство за мобилен телефон „***” и 1 брой слушалки за мобилен телефон „***” на стойност 246,00 / двеста четиридесет и шест/ лева от владението на собственика им Р.Х.Х.- И. от с. С., обл. Ш., като всичко е на обща стойност 1221,00 / хиляда двеста двадесет и един/ лв, без съгласието на горните владелци и с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършването на първото и третото деяние е повредил прегради здраво направени за защита на имот и е използвал техническо средство, съответно метален предмет за първото и нож - за третото деяние – Престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл. 195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и с чл.29, ал.1, б”Б” от НК.

 

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 196, ал.1, т.2, във вр. с чл. 195, ал.1, т.3 и т. 4, във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и с чл.29, ал.1, б”Б” от НК, във вр. с чл.39, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1  от НК, ще изтърпи наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 2 / ДВЕ/ ГОДИНИ И 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което наказание ще изтърпи  в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл. 59, ал.1 от НК  от така наложеното наказание “Лишаване от свобода” се ПРИСПАДА, времето през което спрямо подсъдимия Т.Т.  А. е била взета мярка за неотклонение “Задържане под стража” считано от   23.01.2017г

 

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 60,00 лева по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

           

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание  №125/2016г. по описа на РУ Каолиново.

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

            На основание чл. 309, ал. 1 от НПК, съдът:

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            Потвърждава взетата мярка за неотклонение “ Задържане под стража” взета спрямо подсъдимия Т.Т.А. с ЕГН ********** до привеждането на  сключеното споразумението в изпълнение.

            Това определение подлежи на обжалване пред ШОС в 7 дн. срок от днес.                                                 

Заседанието завърши в 11,20 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :