П Р О Т О К О Л

гр. Н., 21.02.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 21.02. 2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар В.В. и прокурор МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД  №110 по описа за  2017  год., докладвано от съдия МАРКОВА.

На поименно повикване в 9.30 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият А.К.М. лично, редовно призован и с адв. М.П. от ШАК, договорен защитник от досъдебното производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

А.К.М., с ЕГН **********,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл. 382 ал. 5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл. 382 ал. 4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл. 382  ал. 6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 21.02.2017 г. между прокурор Милен Глушков  при НПРП и адв. М.П., действащ като договорен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.К.М., с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 27.11.2016 год. около 22,15 ч. в гр. Н., обл. Ш. по ул. „***“, ул. „***“ и ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с регистрационен номер ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с наказателно постановление № ***/09.02.2016 год. по описа на РУ гр. Н., ОДМВР гр. Ш., влязло в законна сила на 16.02.2016 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

За това деяние страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 2 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 1 от НК през изпитателния срок да не се възлагат полагане на възпитателни грижи.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

Страните се съгласяват, че подсъдимият се признава за виновен и в това, че на 27.11.2016 год. около 22,15 часа в гр. Н., обл. Ш. по ул. „***“, ул. „***“ и ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с регистрационен номер *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила /всъщност 2,15 на хиляда/, установена по надлежния ред – Наредба №30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2011 г. за реда на установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС /с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“ с №ARSN 0184/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

За това деяние страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  

            На основание чл. 67, ал. 1 от НК през изпитателния срок да не се възлагат полагане на възпитателни грижи.

            На основание чл. 55, а. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

Подсъдимият се признава за виновен и в това, че на 29.11.2016 г. в гр. Н. е подбудил М.А.П., ЕГН **********,***, в качеството му на свидетел по ДП № ***/2016 г. по описа на РУ гр. Н., устно и съзнателно, пред разследващ орган, да потвърди неистина като заяви, че той лично, а не лицето А.К.М. е управлявал лекия автомобил „***“ с регистрационен номер *** на 27.11.2016 г. по време на полицейска проверка – престъпление по чл. 293, ал. 1 от НК.

            За това деяние страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 293, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК, ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  

На основание чл. 67, ал. 1 от НК през изпитателния срок да не се възлагат възпитателни грижи.

 

Страните се съгласяват на основание чл. 23, ал. 1 от НК, вместо така определените наказания, подсъдимия А.К.М., ЕГН **********, ще изтърпи едно  общо наказание - най-тежко от трите, а именно: 5 /пет/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното ОБЩО наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 1 от НК през изпитателния срок не се възлагат полагане на възпитателни грижи.

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                              

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                  

 

           

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл. 382, ал. 7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл. 382,  ал. 7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков  при НПРП и адв. М.П., действащ като договорен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.К.М., с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 27.11.2016 год. около 22,15 ч. в гр. Н., обл. Ш. по ул. „***“, ул. „***“ и ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с регистрационен номер ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с наказателно постановление № ***/09.02.2016 год. по описа на РУ гр. Н., ОДМВР гр. Ш., влязло в законна сила на 16.02.2016 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

За това деяние страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 2 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 1 от НК през изпитателния срок да не се възлагат полагане на възпитателни грижи.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

Страните се съгласяват, че подсъдимият се признава за виновен и в това, че на 27.11.2016 год. около 22,15 часа в гр. Н., обл. Ш. по ул. „***“, ул. „***“ и ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с регистрационен номер *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила /всъщност 2,15 на хиляда/, установена по надлежния ред – Наредба №30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2011 г. за реда на установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС /с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“ с №ARSN 0184/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

За това деяние страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  

            На основание чл. 67, ал. 1 от НК през изпитателния срок да не се възлагат полагане на възпитателни грижи.

            На основание чл. 55, а. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

Подсъдимият се признава за виновен и в това, че на 29.11.2016 г. в гр. Н. е подбудил М.А.П., ЕГН **********,***, в качеството му на свидетел по ДП № ***/2016 г. по описа на РУ гр. Н., устно и съзнателно, пред разследващ орган, да потвърди неистина като заяви, че той лично, а не лицето А.К.М. е управлявал лекия автомобил „***“ с регистрационен номер *** на 27.11.2016 г. по време на полицейска проверка – престъпление по чл. 293, ал. 1 от НК.

            За това деяние страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 293, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК, ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  

На основание чл. 67, ал. 1 от НК през изпитателния срок да не се възлагат възпитателни грижи.

 

Страните се съгласяват на основание чл. 23, ал. 1 от НК, вместо така определените наказания, подсъдимия А.К.М., ЕГН **********, ще изтърпи едно  общо наказание - най-тежко от трите, а именно: 5 /пет/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното ОБЩО наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 1 от НК през изпитателния срок не се възлагат полагане на възпитателни грижи.

 

            ПРЕКРАТЯВА бързо производство № ***/2016 г. по описа на РУ гр. Н..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 9.45  часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: