П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,08.03.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 08.03.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ  сложи за разглеждане НОХД № 145 по описа за 2017 год., докладвано от съдия РАДЕВА

 

На поименно повикване в 11.30 часа се явиха:

 

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Явява се подсъдимият, редовно призован и с адв. Ф.Л., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. Л.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

А.А.Х. – роден на *** ***, с ЕГН **********, с адрес: ***, Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. Л. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. Л.  - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим А.Х.  - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият  А.А.Х. – роден на *** ***, с ЕГН **********, с адрес: ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10/11.12.2016 г. в гр. Н., обл.Ш., при условията на опасен рецидив и чрез използване на техническо средство /режещ инструмент/, отнел от владението на Й.М.Г., ЕГН ********** от с.гр. следните негови движими вещи, а именно: 1 бр. четирижилен проводник с многожични жила, с черна гумирана изолация, с дължина 27,70 м., сечение 10 кв.мм.; 1 бр. щепсел с четири метални щифта, 1 бр. проводник с дължина 20,16 м. и сечение 6 кв.мм.; 1 бр. щепсел с 2 метални щифта; 1 бр. *** за външен монтаж с капак; 1 бр. проводник с дължина 24,35 м. с черна изолация, сечение 6 кв.мм.;1 бр. гумиран щепсел с два щифта; 1 бр. гумиран накрайник тип „***“; 1 бр. едножилен проводник с бяла изолация, с дължина 20,80 м.; 1 бр. многожилен проводник, с дължина 4,08 м. с бяла изолация, със сечение 10 кв.мм.; 1 бр. проводник с черна изолация, с дължина 10,90 м. и сечение 10 кв. мм.; 1 бр. щепсел с 2 щифта; 1 бр. антигронова скоба; 1 бр. *** за външен монтаж; 1 бр. черен гумиран проводник със сечение 10 кв.мм, 2,35 м. дължина; 1 бр. монофазен щепсел; 1 бр. проводник с дължина 2,90 м. с бяла изолация, четирижилен, с многожилни жила, със сечение 10 кв.мм.; 1 бр. трифазен щепсел; 1 бр. едножилен многожилен проводник, с гумирана изолация, със сечение 10 кв.мм с дължина 5,70 м.; 1 бр. „***“ за електрожен /самоделен/; 1 бр. проводник, едножилен, многожичен, със сечение 10 кв.мм., завършващ с метална кука, 5,70 м. дължина; 1 бр. проводник с дължина 3,80 м. черен, гумиран, четирижилен, с множични жила, със сечение на проводника 10 кв. мм. за трифазен ток; 1 бр. трифазен щепсел; 1 бр. проводник с дължина 3,15 м, със сечение 16 мм., четирижилен; 1 бр. щепсел с четири щифта; 1 бр. телефонен кабел с дължина 6,30 м. със сечение 0,14 кв.мм; 1 бр. телефонен кабел с дължина 7,60 м. със сечение 0,14 кв.мм; 1 бр. пластмасова телефонна розетка; 1 бр. телефонен кабел с дължина 4,40 м. и сечение 0,14 кв.мм; 1 бр. проводник със сива изолация, двужилен, с дължина 4,80 м. със сечение 6 кв.мм.; 1 бр. гумиран щепсел с два щифта; 1 бр. зарядно-пусково устройство марка „***“, с посочена дата на производство септември 1990 год., с №003396, със захранващ кабел и други два кабела с накрайници тип „***“; 1 бр. велосипед, неустановена марка, в бронзов цвят, с две допълнителни ръкохватки на кормилото, с багажник и надпис на седалката „***„ всичко на стойност 493,03 лв., без ничие съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б „А“ и „Б“ от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.196, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б „А“ и „Б“ от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

На основание чл.57, ал.1, т.2 и чл.58, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП.

На основание чл.59, ал.1 от НК СЕ ЗАЧИТА времето, през което подсъдимия е бил задържан считано от 11.12.2016 г.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 276,45 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                        /адв.  Ф.Л. /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                              /  А.Х.  /   

 

 

            Подсъдим А.Х.  - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               / А.Х. /

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов при РП гр. Н. и адв. Ф.Л. ***  , с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.А.Х. – роден на *** ***, с ЕГН **********, с адрес: ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10/11.12.2016 г. в гр. Н., обл.Ш., при условията на опасен рецидив и чрез използване на техническо средство /режещ инструмент/, отнел от владението на Й.М.Г., ЕГН ********** от с.гр. следните негови движими вещи, а именно: 1 бр. четирижилен проводник с многожични жила, с черна гумирана изолация, с дължина 27,70 м., сечение 10 кв.мм.; 1 бр. щепсел с четири метални щифта, 1 бр. проводник с дължина 20,16 м. и сечение 6 кв.мм.; 1 бр. щепсел с 2 метални щифта; 1 бр. *** за външен монтаж с капак; 1 бр. проводник с дължина 24,35 м. с черна изолация, сечение 6 кв.мм.;1 бр. гумиран щепсел с два щифта; 1 бр. гумиран накрайник тип „***“; 1 бр. едножилен проводник с бяла изолация, с дължина 20,80 м.; 1 бр. многожилен проводник, с дължина 4,08 м. с бяла изолация, със сечение 10 кв.мм.; 1 бр. проводник с черна изолация, с дължина 10,90 м. и сечение 10 кв. мм.; 1 бр. щепсел с 2 щифта; 1 бр. антигронова скоба; 1 бр. *** за външен монтаж; 1 бр. черен гумиран проводник със сечение 10 кв.мм, 2,35 м. дължина; 1 бр. монофазен щепсел; 1 бр. проводник с дължина 2,90 м. с бяла изолация, четирижилен, с многожилни жила, със сечение 10 кв.мм.; 1 бр. трифазен щепсел; 1 бр. едножилен многожилен проводник, с гумирана изолация, със сечение 10 кв.мм с дължина 5,70 м.; 1 бр. „***“ за електрожен /самоделен/; 1 бр. проводник, едножилен, многожичен, със сечение 10 кв.мм., завършващ с метална кука, 5,70 м. дължина; 1 бр. проводник с дължина 3,80 м. черен, гумиран, четирижилен, с множични жила, със сечение на проводника 10 кв. мм. за трифазен ток; 1 бр. трифазен щепсел; 1 бр. проводник с дължина 3,15 м, със сечение 16 мм., четирижилен; 1 бр. щепсел с четири щифта; 1 бр. телефонен кабел с дължина 6,30 м. със сечение 0,14 кв.мм; 1 бр. телефонен кабел с дължина 7,60 м. със сечение 0,14 кв.мм; 1 бр. пластмасова телефонна розетка; 1 бр. телефонен кабел с дължина 4,40 м. и сечение 0,14 кв.мм; 1 бр. проводник със сива изолация, двужилен, с дължина 4,80 м. със сечение 6 кв.мм.; 1 бр. гумиран щепсел с два щифта; 1 бр. зарядно-пусково устройство марка „***“, с посочена дата на производство септември 1990 год., с №003396, със захранващ кабел и други два кабела с накрайници тип „***“; 1 бр. велосипед, неустановена марка, в бронзов цвят, с две допълнителни ръкохватки на кормилото, с багажник и надпис на седалката „***„ всичко на стойност 493,03 лв., без ничие съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б „А“ и „Б“ от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.196, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б „А“ и „Б“ от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

На основание чл.57, ал.1, т.2 и чл.58, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от ЗАКРИТ ТИП.

На основание чл.59, ал.1 от НК СЕ ЗАЧИТА времето, през което подсъдимия е бил задържан считано от 11.12.2016 г.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 276,45 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №507 /2016 г. по описа на РУ – Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение “Задържане под стража” до привеждане на присъдата в изпълнение.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7-мо дневен от днес.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            Заседанието завърши в 11.45 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :