П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 13.03.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 13.03.2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

         При участието на секретар В.В. и прокурор АНРИ МИЛЕНОВ сложи за разглеждане НОХД  № 147 по описа за  2017  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименното повикване в 9.45 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият С.А.С. лично, редовно призован и с адв. К.К. от АК гр. Р., договорен защитник от досъдебното производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

С.А.С. - ЕГН **********,

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала. Представям и моля да приемете характеристика от местоживеенето и копие за раждане на двете му деца.

Прокурор – Да бъдат приети.

Съдът                 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

Прочита и присъединява като доказателства по делото – характеристика от кметство Н. и удостоверения за раждане на деца.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382, ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 13.03.2017 г. между прокурор Анри Миленов  при НПРП и адв. К.К. от АК Р., действащ като договорен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.А.С. - ЕГН **********, , Е ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2016 год. около 12,10 ч. в с. Н., обл. Ш. по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство /лек автомобил марка „***“ модел „***“ с регистрационен номер ***/, без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказанието му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № ***/19.09.2016 г. на началника на ОДМВР – град Б., влязло в законна сила на 28.10.2016 г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на МПС,

КАКТО И ЧЕ на 09.12.2016 г. около 16,15 часа в с. Н., обл. Ш., по ул. „***“ управлявал МПС /лек автомобил марка „***“ модел „***“ с рег. № ***/ без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № ***/19.09.3026 г. на началника на ОДМВР – град Б., влязло в законна сила на 28.10.2016 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2  вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че на основание чл. 343в, ал. 2  вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във чл.55, ал.1, т.1 от НК за гореописаните престъпления обвиняемият  ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, в „затворническо общежитие от ОТКРИТ ТИП“ при първоначален „ЛЕК“ РЕЖИМ.

Страните се съгласяват, че на основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание, което законът предвижда, а именно глоба.

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                                     

 

 

         Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                  

 

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов  при НПРП и адв. К.К. от АК P., действащ като договорен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.А.С. - ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2016 год. около 12,10 ч. в с. Н., обл. Ш. по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство /лек автомобил марка „***“ модел „***“ с регистрационен номер ***/, без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказанието му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № ***/19.09.2016 г. на началника на ОДМВР – град Б., влязло в законна сила на 28.10.2016 г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на МПС,

КАКТО И ЧЕ на 09.12.2016 г. около 16,15 часа в с. Н., обл. Ш., по ул. „***“ управлявал МПС /лек автомобил марка „***“ модел „***“ с рег. № ***/ без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № ***/19.09.3026 г. на началника на ОДМВР – град Б., влязло в законна сила на 28.10.2016 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2  вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че на основание чл. 343в, ал. 2  вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, във чл.55, ал.1, т.1 от НК за гореописаните престъпления обвиняемият  ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, в „затворническо общежитие от ОТКРИТ ТИП“ при първоначален „ЛЕК“ РЕЖИМ.

Страните се съгласяват, че на основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание, което законът предвижда, а именно глоба.

 

 

 

         ПРЕКРАТЯВА досъдебно производство № 26/2017 г. по описа на РУ гр. К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 10.00  часа.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: