П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 20.03.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 20.03.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ  сложи за разглеждане НОХД № 166  по описа за 2017 год., докладвано от съдия РАДЕВА

 

На поименно повикване в 10.00 часа се явиха:

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Явява се подсъдимият, редовно призован лично и с адв. Д.М., ред.упълномощен от досъдебното производство.

 

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

К.М.Я. – роден на *** г. в гр. Н.,

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. М.  -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М.  - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно приложение на чл.343г от НК.

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумението и лишаването от правоуправление да бъде за срок от 8 месеца.

Адв. М. – Съгласни сме да се допусне корекция и лишаването от правоуправление да бъде увеличено на 8 месеца.

Подсъдим – Съгласен съм да бъда лишен от право на управление на МПС за срок от 8 месеца.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим К.Я.   - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият К.М.Я. – роден на *** г. в гр. Н., с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2017 г., около 16.30 часа в с. Е., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Рено 19 Шамад”, с рег. № В 46 75 ВС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда / конкретно 2.31 на хиляда/, установено по надлежния ред – Наредба №30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите  на МПС, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410”, с № ARSM 0184 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява тези права със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0307-000050/2017 г. на Началник РУ – Н., считано от 03.03.2017 г.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                        /адв. Д.М. /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                              / К.Я. /     

 

 

            Подсъдим К.Я. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               / К.Я./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов при РП гр. Н. и адв. Д.М., с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият К.М.Я. – роден на *** г. в гр. Н., живущ ***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.03.2017 г., около 16.30 часа в с. Е., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Рено 19 Шамад”, с рег. № В 46 75 ВС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда / конкретно 2.31 на хиляда/, установено по надлежния ред – Наредба №30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите  на МПС, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410”, с № ARSM 0184 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява тези права със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0307-000050/2017 г. на Началник РУ – Н., считано от 03.03.2017 г.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП №109/2017 г. по описа на РУ – Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                                             

Заседанието завърши в 10.15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :