П Р О Т О К О Л

гр. Н., 20.03.2017 г.

 

Районен съд  Н. в публичното си съдебно заседание на

                        20.03.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА                                                                                      

При участието на секретар Д.С. и прокурора Анри Миленов, сложи за разглеждане НОХД № 167            по описа за 2017 год., докладвано от съдия Маркова.

На поименно повикване в  09,45  часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Н.К. от ШАК,  редовно упълномощен от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Анри Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

В.Н.В. – ЕГН **********, роден на ***г***,

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Подсъдим – Да, зная си правата.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение и прилагането на чл. 23 от НК, и предлага на страните да обсъдят тази разпоредба.

Прокурор – Налице са условията на чл. 23 от НК, като предлагаме общото наказанието да бъде в размер на 250 лева. Следва да бъде направена и втора промяна в споразумението, като табелите следва да бъдат изпратени на служба “Пътна полиция” в гр. Ш., тъй като автомобила за който се предназначени е спрян от движение.

Адв. К. – Съгласен съм за общото наказание, съгласни сме табелите да бъдат изпратени на ОД на МВР Ш., Пътна полиция.

Подсъдим – Да, съгласен съм и аз.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият: В.Н.В. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2017г. около 06,30 часа в гр. Н., област Ш., при разклона на I-2, и пътя за село Е., област Ш., при управление на Моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан Алмера“ с рама № *** си служил с контролни значи /табели с регистрационен номер № Н 9696 АС /издадени за друго МПС/ лек автомобил „Фият Браво“ с рама *** -престъпление по чл.345, ал. 1 от НК.

Подсъдимият В.Н.В. е ВИНОВЕН и в това, че на 07.03.2017г. около 6,30 часа в гр. Н., област Ш., при разклона на път I-2и пътя за село Е., област Ш., е управлявал моторно превозно средство  лек автомобил „Нисан Алмера“ с рама № ***, което не е регистриран по надлежния ред – престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. чл.345, ал. 1 от  НК., във вр. с чл.55, ал.1, т.1, във вр. с чл.55, ал.2 от НК ще изтърпи наказание „ГЛОБА“ в размер на 250 / двеста и петдесет/ лева.

 

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК , във вр. с чл.55, ал.1, т.1 във вр. с чл.55, ал.2 от НК ще изтърпи наказание „ГЛОБА“ в размер на 250 / двеста и петдесет/ лева.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК - Вместо така определените на подсъдимия наказания,  му се ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ, а именно “ГЛОБА” в размер на 250 / двеста и петдесет /лева.

Представеното по делото Вещественото доказателство – 1 бр. регистрационни табели Н 9696 АС, за лек автомобил Фият Браво с номер на рама *** да се предаде на КАТ към ОД на МВР Ш..

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                        /Адв. Н.К./                            / Анри Миленов/

 

ПОДСЪДИМ:                                             

                        /В.Н.В./         

 

           

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов и защитника на подсъдимия адв. Н.К. от ШАК, по силата на което подсъдимият В.Н.В. – ЕГН **********, роден на ***г***, ***, Е ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2017г. около 06,30 часа в гр. Н., област Ш., при разклона на I-2, и пътя за село Е., област Ш., при управление на Моторно превозно средство – лек автомобил „Нисан Алмера“ с рама № *** си служил с контролни значи /табели с регистрационен номер № Н 9696 АС /издадени за друго МПС/ лек автомобил „Фият Браво“ с рама *** -престъпление по чл.345, ал. 1 от НК.

Подсъдимият В.Н.В. е ВИНОВЕН и в това, че на 07.03.2017г. около 6,30 часа в гр. Н., област Ш., при разклона на път I-2и пътя за село Е., област Ш., е управлявал моторно превозно средство  лек автомобил „Нисан Алмера“ с рама № ***, което не е регистриран по надлежния ред – престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. чл.345, ал. 1 от  НК., във вр. с чл.55, ал.1, т.1, във вр. с чл.55, ал.2 от НК ще изтърпи наказание „ГЛОБА“ в размер на 250 / двеста и петдесет/ лева.

 

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК , във вр. с чл.55, ал.1, т.1 във вр. с чл.55, ал.2 от НК ще изтърпи наказание „ГЛОБА“ в размер на 250 / двеста и петдесет/ лева.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК - Вместо така определените на подсъдимия наказания,  му се ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ, а именно “ГЛОБА” в РАЗМЕР НА 250 / ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ /ЛЕВА.

Представеното по делото Вещественото доказателство – 1 бр. регистрационни табели Н 9696 АС, за лек автомобил Фият Браво с номер на рама *** да се предаде на КАТ към ОД на МВР Ш..

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание БП№ 111/2017г.  по описа на РУ – гр.Н..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                       

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в 10,00 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :