П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 22.03.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 22.03.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА  сложи за разглеждане НОХД № 170 по описа за 2017 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 09.45 часа се явиха:

 

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се подсъдимият, редовно призован и с адв. М.М., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

Б.И.О. – роден на *** ***,  живущ ***, с ЕГН **********.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. М. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно веществените доказателства, както и относно размера на разноските.

Прокурор – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумение относно размера на разноските, както и относно веществените доказателства, а именно същите да бъдат върнати на подсъдимия, както и относно приложението на чл.54 от НК за второто деяние.

Адв. М. – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението относно размера на разноските, както и за веществените доказателства, за които представяме доказателства, че табелите са на негов собствен друг автомобил. Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението и да се допълни чл.54 от НК.

Подсъдим Б.О. – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Б.О.  - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият  Б.И.О. – роден на *** ***, живущ ***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2017 г., около 22.05 часа в с. Н., обл. Ш., по улица „***“ до кръстовище с улица „***“ е управлявал МПС – лек автомобил „Ситроен 3Х“ с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /конкретно 2,04 на хиляда/, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №*/09.02.2017 г. на специализирана химическа лаборатория към НТЛ ОД на МВР гр. Ш. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.39, ал.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 И В ТОВА че на 05.02.2017 г., около 22.05 часа в с. Н., обл. Ш., по улица „***“ до кръстовище с улица „***“ е управлявал МПС – лек автомобил „Ситроен 3Х“ с номер на рама №***, като си е служил с 2 броя табели с регистрационен № ***, издадени за друго МПС, а именно за лек автомобил „Форд Сиера“ с номер на рама №***   и двигател № *** - престъпление по чл.345, ал.1, предл.1-во от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.345, ал.1, предл.1-во от НК във вр. с  чл.54 от НК подсъдимия ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.23, ал.1 от НК страните се съгласяват, че подсъдимия ще изтърпи едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ, най-тежкото измежду двете наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на  68,78 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

Страните се съгласяват веществените доказателства – 2 бр. табели с регистрационен № *** да се върнат на подсъдимия Б.И.О..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. М.М. /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                              / Б.О.  /    

 

 

            Подсъдим Б.О.   - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               / Б.О./

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова при РП гр. Н. и адв. М.М. ***, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.И.О. – роден на *** ***, ***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2017 г., около 22.05 часа в с. Н., обл. Ш., по улица „***“ до кръстовище с улица „***“ е управлявал МПС – лек автомобил „Ситроен 3Х“ с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда /конкретно 2,04 на хиляда/, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №12/09.02.2017 г. на специализирана химическа лаборатория към НТЛ ОД на МВР гр. Ш. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.39, ал.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 И В ТОВА че на 05.02.2017 г., около 22.05 часа в с. Н., обл. Ш., по улица „***“ до кръстовище с улица „***“ е управлявал МПС – лек автомобил „Ситроен 3Х“ с номер на рама №***, като си е служил с 2 броя табели с регистрационен № ***, издадени за друго МПС, а именно за лек автомобил „Форд Сиера“ с номер на рама №***   и двигател № *** - престъпление по чл.345, ал.1, предл.1-во от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.345, ал.1, предл.1-во от НК във вр. с  чл.54 от НК подсъдимия ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.23, ал.1 от НК страните се съгласяват, че подсъдимия ще изтърпи едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ, най-тежкото измежду двете наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на  68,78 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

Страните се съгласяват веществените доказателства – 2 бр. табели с регистрационен № *** да се върнат на подсъдимия Б.И.О..

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №46/2017 г. по описа на РУ – Каолиново.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                                             

Заседанието завърши в 10.00 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :