П Р О Т О К О Л

гр. Н., 24.03. 2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        24.03.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С. и прокурора Красимира Жекова, сложи за разглеждане НОХД № 179 по описа за 2017 год., докладвано от съдия Маркова.

На поименно повикване в 09,30 часа се явиха:

РП ред. призована, явява се прокурор Красимира Жекова.

Явява се подсъдимата лично, редовно призована и с адв. Б.И., определен за служебен защитник от Досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимата, както следва:

Подсъдима: Е.С.А. с ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен адрес ***.            

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384, ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: адв. И. - Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение по отношение на вещественото доказателство, като предлага на страните същото да бъде унищожено.

Прокурор – Да, редно е да бъде унищожено.

Адв. И. – Съгласен съм, не възразявам.

Подсъдима – Да, съгласна съм, кабела да бъде унищожен.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли го е подписала същото.

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимата: Е.С.А. с ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен адрес ***, Е ВИНОВНА в това, че 02. 02. 2017г. в с. С., обл. Ш., ул.„***“ № **, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на  „Енерго-про мрежи“ АД - гр. В., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия- престъпление по чл.234 в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл.234 в, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК ще изтърпи наказание “Пробация“ със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал.2,т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 10/ десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично. 

На основание чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10/десет/ месеца.

На основание чл. 55, ал.3 от НК – не се налага по- лекото наказание, глоба предвидено в закона.

            На основание чл. 53, ал.1 б“а“  от НК вещественото доказателство кабел на снадки 7 метра дължина – СВТ 1,5 кв. мм - ДА СЕ УНИЩОЖИ.

            Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 105,80 лв по сметка на ОД на МВР Ш..

           

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                        /Адв. Б. И./                                                   /Красимира Жекова/

 

ПОДСЪДИМА:                                                      

                        / Е.С.А./

 

           

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова и защитника на подсъдимата – адв. Б.И., по силата на което подсъдимата Е.С.А. с ЕГН **********, родена на ***г***, с постоянен адрес ***,  Е ВИНОВНА в това, че 02. 02. 2017г. в с. С., обл. Ш., ул.„***“ № **, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на  „Енерго-про мрежи“ АД - гр. В., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия- престъпление по чл.234 в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл.234 в, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК ще изтърпи наказание “Пробация“ със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал.2,т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 10/ десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично. 

На основание чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10/десет/ месеца.

На основание чл. 55, ал.3 от НК – не се налага по- лекото наказание, глоба предвидено в закона.

            На основание чл. 53, ал.1 б“а“  от НК вещественото доказателство кабел на снадки 7 метра дължина – СВТ 1,5 кв. мм - ДА СЕ УНИЩОЖИ.

            Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 105,80 лв по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание № 54/2017г.по описа на РУ Н..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                  

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 09,40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :