П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 30.03.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 30.03. 2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Г.А. и прокурор АНРИ МИЛЕНОВ сложи за разглеждане НОХД  № 196 по описа за  2017  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в 13.30 часа се явиха:

 

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Миленов.

Явява се подсъдимият Д.С.А. лично, редовно призован и с адв. Н.К. ***, служебен защитник.

Становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Д.С.А., с ЕГН **********, роден на *** ***, с пост. адрес:***, Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл. 382 ал. 5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл. 382 ал. 4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл. 382  ал. 6 от НПК

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 30.03.2017 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.К., действащ като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.С.А., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, Е ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2017 г. в с. Б., област Ш., на ул. „***” № **, чрез мостов проводник ПВВМ-Б1 2х4 кв.мм, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на същото село, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал.1 от НК във вр. с чл.чл.55, ал. 1, т.2, б. ”б” от НК във вр. с чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказания ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от 6 МЕСЕЦА /ШЕСТ МЕСЕЦА/, с периодичност на явяване и подписване през пробационен служител два пъти седмично;

         - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от 6 МЕСЕЦА /ШЕСТ МЕСЕЦА/.

        Страните се съгласяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се наказание предвиденото в закона наказание глоба.

Страните се съгласяват веществените доказателства по делото - 1 бр. мостов проводник ПВВМ-Б1 2х4 кв.мм, снаден с няколко проводници към него с различно сечение и с различна на цвят изолация - да се отнеме в полза на държавата и на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК и ДА СЕ УНИЩОЖИ.

            Страните се съгласяват, че подсъдимият ще заплати направените по делото разноски в размер на 154.56 лева  /сто петдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР - гр. Ш..

 

 

           

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                              

 

ПОДСЪДИМ:          

 

 

 

 

Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                              

                                  

 

                        Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл. 382, ал. 7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.К., действащ като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.С.А., с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, Е ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2017 г. в с. Б., област Ш., на ул. „***” № **, чрез мостов проводник ПВВМ-Б1 2х4 кв.мм, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на същото село, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал.1 от НК във вр. с чл.чл.55, ал. 1, т.2, б. ”б” от НК във вр. с чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказания ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, за срок от 6 МЕСЕЦА /ШЕСТ МЕСЕЦА/, с периодичност на явяване и подписване през пробационен служител два пъти седмично;

         - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от 6 МЕСЕЦА /ШЕСТ МЕСЕЦА/.

        Страните се съгласяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се наказание предвиденото в закона наказание глоба.

Страните се съгласяват веществените доказателства по делото - 1 бр. мостов проводник ПВВМ-Б1 2х4 кв.мм, снаден с няколко проводници към него с различно сечение и с различна на цвят изолация - да се отнеме в полза на държавата и на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК и ДА СЕ УНИЩОЖИ.

            Страните се съгласяват, че подсъдимият ще заплати направените по делото разноски в размер на 154.56 лева  /сто петдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР - гр. Ш..

 

           

            ПРЕКРАТЯВА досъдебно производство № 51/2017 г. по описа на РУ гр. Каолиново.

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в 13.45  часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: