П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 06.04.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 06.04.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА 

                                                                          

При участието на секретар В.В.   и   прокурор МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 199 по описа за  2017  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  9,15  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. И.Т., редовно упълномощен.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Глушков.  

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

Д.М.Т. - ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че не се налага промяна в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 06.04.2017 г. между прокурор Милен Глушков, при НПРП и адв. И.Т. от ШАК, действащ като договорен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.М.Т. - ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***, Е ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2017 г. около 9,40 часа, в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“ в посока центъра на града, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Сеат Кордоба“ с рег. № ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство наложено с ЗППАМ № 16-0280-000217/26.10.2016 г. на Началника на РУ на МВР гр. К. – престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

-         Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 2 години и 6 месеца /две години и шест месеца/, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-         Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години и 6 месеца /две години и шест месеца/.

         Страните се съгласяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.

        

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                            /Адв. И.Т./                                /Милен Глушков/     

 

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                            /Д.Т./

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                    /Д.Т./

                  

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков, при НПРП и адв. И.Т. от ШАК, действащ като договорен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.М.Т. - ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***, Е ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2017 г. около 9,40 часа, в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“ в посока центъра на града, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Сеат Кордоба“ с рег. № ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство наложено с ЗППАМ № 16-0280-000217/26.10.2016 г. на Началника на РУ на МВР гр. К. – престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

-         Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 2 години и 6 месеца /две години и шест месеца/, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-         Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години и 6 месеца /две години и шест месеца/.

         Страните се съгласяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.

        

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 147/2017 г. по описа на РУ на МВР Н..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

Заседанието завърши в          9,25   часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :