П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 06.04.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 06.04.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА 

                                                                          

При участието на секретар В.В.   и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД  № 205 по описа за  2017  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  9,30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. М.М., назначен за служебен защитник на подсъдимия от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Д.Р.Е. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № **,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че не се налага промяна в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 06.04.2017 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.М. от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.Р.Е. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № **,  Е ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2017 г. в с. М., обл. Ш., на ул. „***“ № **, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на фирма „***“ АД гр. В., с ЕИК 104518621, като свързването е станало посредством прикачен кабел СВТ със сечение 3х4 кв.мм. и дължина 8 м., като едното жило се ползва за „фаза“, другото за „нула“, а третото е свободно. Присъединяването е направено, като единият  край на кабела е закачен към захранващо рекордомандно отклонение преди електромерно табло и електромера, а в другия край е прикачен ел.контакт с три гнезда, който влиза в стая в къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         Страните се съгласяват на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         Страните се съгласяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.

Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на  110 лв. /сто и десет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

         На основание чл. 112, ал. 2 от НПК страните се съгласяват веществените доказателства – кабел СВТ със сечение 3х4 кв.мм. и дължина 8 м. и захранващо рекордомандно отклонение, ел.контакт с три гнезда, намиращи се на съхранение в РУ на МВР Н., да се унищожат.

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                            /Адв. М.М./                                /Кр. Жекова/  

 

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                            /Д.Е./

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                    /Д.Е./

                  

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.М. от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.Р.Е. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № **, Е ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2017 г. в с. М., обл. Ш., на ул. „***“ № **, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на фирма „***“ АД гр. В., с ЕИК 104518621, като свързването е станало посредством прикачен кабел СВТ със сечение 3х4 кв.мм. и дължина 8 м., като едното жило се ползва за „фаза“, другото за „нула“, а третото е свободно. Присъединяването е направено, като единият  край на кабела е закачен към захранващо рекордомандно отклонение преди електромерно табло и електромера, а в другия край е прикачен ел.контакт с три гнезда, който влиза в стая в къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         Страните се съгласяват на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         Страните се съгласяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода.

Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на  110 лв. /сто и десет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

         На основание чл. 112, ал. 2 от НПК страните се съгласяват веществените доказателства – кабел СВТ със сечение 3х4 кв.мм. и дължина 8 м. и захранващо рекордомандно отклонение, ел.контакт с три гнезда, намиращи се на съхранение в РУ на МВР Н., да се унищожат.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 63/2017 г. по описа на РУ на МВР Н..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

Заседанието завърши в          9,40   часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :