П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 29.05.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 29.05.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар  В.В.  и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД  № 225 по описа за  2017  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  14  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Б.И. от ШАК, упълномощен редовно.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Свидетелите се явяват лично, редовно призовани.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Подсъдим – Аз желая да сключа споразумение.

Адв. И. – Моля да ни дадете възможност да депозираме в съда споразумение, каквото е желанието на подзащитния ми.

Прокурор: Съгласна съм да сключим споразумение.

Съдът, предвид заявеното от подсъдимия желание да сключи споразумение, дава възможност на страните за това, като дава половин час почивка.

След почивката заседанието продължава в 14,40 часа.

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Б.И. от ШАК, упълномощен редовно.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Свидетелите се явяват лично, редовно призовани.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Адв. И. – Да се даде ход на делото.

Прокурор – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

А.Д.Й. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. “***Ш.” № **, с ЕГН **********

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимият се отказва от разглеждане на делото по общия ред,

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

Открива производство по произнасяне по сключеното споразумение.

Освобождава свидетелите от залата.

Свидетел Т.Д. – Моля да ми бъдат заплатени пътни разноски, пътувам от гр. В. до Н. и обратно, представям касов бон за заредено гориво.

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И :

Да се изплатят на свидетеля Т.К.Д. пътни разноски в размер на 15 лева за явяване в днешно заседание.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че не се налагат промени в сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съглА.ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съглА.съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 29.05.2017 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Б.И., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А. Д.Й. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. “Ш.” № **, с ЕГН **********   Е ВИНОВЕН в това, че на 18.12.2016 г. в с. К., обл. Ш., по ул. „****“ е управлявал МПС – лек автомобил марка „БМВ **0Д“, с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред, определен в Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства – престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 345, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 600 /ШЕСТСТОТИН/ ЛЕВА. 

         Веществените доказателства – 2 бр. регистрационни табели с № ***, да се предадат на ОД МВР гр. Ш.. 

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 15 /петнадесет/ лева, платими по сметка на НПРС. 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Б.И., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А. Д.Й. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. “***” № **, с ЕГН **********,   Е ВИНОВЕН в това, че на 18.12.2016 г. в с. К., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал МПС – лек автомобил марка „БМВ ****“, с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред, определен в Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства – престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 345, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 600 /ШЕСТСТОТИН/ ЛЕВА. 

         Веществените доказателства – 2 бр. регистрационни табели с № ***, да се предадат на ОД МВР гр. Ш.. 

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 15 /петнадесет/ лева, платими по сметка на НПРС. 

 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 225/2017 г. по описа на НПРС.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

        

Заседанието завърши в          14,55  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :