П Р О Т О К О Л

гр. Н.,02.06.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        02.06.2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С. и прокурора Анри Миленов,сложи за разглеждане НОХД № 282            по описа за 2017 год., докладвано от съдия Радева.

На поименно повикване в 10,30 часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. В.Я. от ШАК, определена за служебен защитник от ДП.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Миленов: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим: Я.И.Я. – ЕГН **********, роден на ***г*** К., обл. Ш., ул.“***“ № *            

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият: Я.И.Я. – ЕГН **********, роден на ***г*** К., обл. Ш., ул.“***“ № * в момента изтърпяващ присъда лишаване от свобода в затвора – В., понастоящем на лечение в СБАЛЛС – психиатрично отделение, към затвора – Л., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 29.05.2016г. до 30.05.2016г. при условията на продължавано престъпление в с. Н.., обл. Ш., като съизвършител с К.И.К., ЕГН **********, е отнел чужди движими вещи, както следва: от владението на С.А.Ц. ЕГН ********** собственик на 1бр. тонколона, марка „***“ на стойност 14 лева, 1 бр. аудио ***, марка „***“ на стойност 50 лева или общо на стойност 64 лева, както и от владението на А.П.И. ЕГН ********** - собственик на парична сума от 2 лева, без съгласието на горните владелци и с намерение противозаконно да ги присвои като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати на собствениците и случая е маловажен-престъпление по чл.197, т.2, във вр. с чл.194, ал.3, вр. с ал.1, вр. чл. 26, ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.197,т.2, вр. чл.194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54 от НК, ще изтърпи наказание „Глоба“ в размер на 100/ сто/ лева. 

            Веществените доказателства: 1 бр. пластмасова бутилка – поради липса на потребителна стойност да бъде унищожена.

            Веществените доказателства - 1 бр. закривена метална тръба, 1 бр. пластмасов елемент, сферичен, черен на цвят, 1 бр. пластмасов кръгъл елемент, 1 бр. гумен маркуч – 170 см., 1 бр. метален нож 31 см – да бъдат върнати на С.А.Ц. с ЕГН ********** ***

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 412,06 лв. / четиристотин и дванадесет лева и шест стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш..         

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

 

                        /Адв. В.Я./                             / Анри Миленов/

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                                          

            /Я.И.Я./                     

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                                                          

            /Я.И.Я./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов и защитника на подсъдимия адв. В.Я. от ШАК, по силата на което подсъдимият Я.И.Я. – ЕГН **********, роден на ***г*** К., обл. Ш., ул.“***“ № *  в момента изтърпяващ присъда лишаване от свобода в затвора – В., понастоящем на лечение в СБАЛЛС – психиатрично отделение, към затвора – Л., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 29.05.2016г. до 30.05.2016г. при условията на продължавано престъпление в с. Н.., обл. Ш., като съизвършител с К.И.К., ЕГН **********, е отнел чужди движими вещи, както следва: от владението на С.А.Ц. ЕГН ********** собственик на 1бр. тонколона, марка „***“ на стойност 14 лева, 1 бр. аудио ***, марка „***“ на стойност 50 лева или общо на стойност 64 лева, както и от владението на А.П.И. ЕГН ********** - собственик на парична сума от 2 лева, без съгласието на горните владелци и с намерение противозаконно да ги присвои като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати на собствениците и случая е маловажен - престъпление по чл.197, т.2, във вр. с чл.194, ал.3, вр. с ал.1, вр. чл. 26, ал.1 , вр. чл.20, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.197,т.2, вр. чл.194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл. 54 от НК, ще изтърпи наказание „Глоба“ в размер на 100/ сто/ лева. 

            Веществените доказателства: 1 бр. пластмасова бутилка – поради липса на потребителна стойност да бъде унищожена.

            Веществените доказателства - 1 бр. закривена метална тръба, 1 бр. пластмасов елемент, сферичен, черен на цвят, 1 бр. пластмасов кръгъл елемент, 1 бр. гумен маркуч – 170 см., 1 бр. метален нож 31 см – да бъдат върнати на С.А.Ц. с ЕГН ********** ***

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 412,06 лв. / четиристотин и дванадесет лева и шест стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш..         

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание № 122/2016 г. по описа на РУ – Каолиново.

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 10,45 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: