П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,  14.06.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 14.06.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА, сложи за разглеждане НОХД № 289 по описа за 2017 год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в 10.30 часа се явиха:

 

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се подсъдимият, редовно призован и с адв. И.Т.  от ШАК, ред.упълномощен от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. Т.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим– Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

С.И.Ч. - с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. “***” № ***,

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. Т. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. Т. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно веществените доказателства, както и относно размера на направените разноски.

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумението относно вещественото доказателство и същото да се унищожи, както и разноските, които са в размер на **0,80 лв. да бъдат заплатени по сметка на ОД МВР гр. Ш..

Адв. Т. – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението относно вещественото доказателство и същото да бъде унищожено, както и сме съгласни разноските да бъдат заплатени по сметка на ОД МВР Ш. в размер на **0,80 лв.

Подсъдим С.Ч. – Съгласен съм да се допусне корекция в споразумението относно вещественото доказателство, същото да бъде унищожено и съм съгласен да заплатя разноските.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим С.Ч. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен в това, че извърших кражба на ток. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият С.И.Ч. - с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. “***” №3, Е ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата през месец декември 2016 г., в с. В., общ. К., обл. Ш., на ул. “***” №**, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - собственост на “***” АД – гр. В., посредством меден проводник ПВММ 2х6 кв.мм., единия край на който е прикачен към захранваща главна линия преди електромерно табло и електромер, а другия край преминавайки през отвор в стена влиза в къщата, където е прикачен към разклонителен ел.контакт с две гнезда, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр. с  чл. 55, ал.1, т.2, б „Б“ от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 7/СЕДЕМ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага на подсъдимия кумулативно предвиденото наказание – глоба.

Страните се съгласяват вещественото доказателство – ел.кабел, мостов с бяла изолация, с дължина 9,70 м., прикачени към него ел.предпазител С25 и тяло на двоен контакт ДА СЕ УНИЩОЖИ.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на **0,80 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                                   /адв. И.Т./

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   / С.Ч./ 

 

 

           

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова при РП гр. Н. и адв. И.Т. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.И.Ч. - с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. “***” №*, Е ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата през месец декември 2016 г., в с. В., общ. К., обл. Ш., на ул. “***” №**, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - собственост на “***” АД – гр. В., посредством меден проводник ПВММ 2х6 кв.мм., единия край на който е прикачен към захранваща главна линия преди електромерно табло и електромер, а другия край преминавайки през отвор в стена влиза в къщата, където е прикачен към разклонителен ел.контакт с две гнезда, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр. с  чл. 55, ал.1, т.2, б „Б“ от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 7/СЕДЕМ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага на подсъдимия кумулативно предвиденото наказание – глоба.

Страните се съгласяват вещественото доказателство – ел.кабел, мостов с бяла изолация, с дължина 9,70 м., прикачени към него ел.предпазител С25 и тяло на двоен контакт ДА СЕ УНИЩОЖИ.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на **0,80 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №72/2017 г. по описа на РУ гр. Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                                             

Заседанието завърши в 10.45  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :