П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 14.07.2017 г.

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 14.07.2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

При участието на секретар Галина Александрова и прокурор МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД  № 331 по описа за  2017  год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименното повикване в 10.00 часа се явиха:

За Районна прокуратура Н., редовно призовани, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимият М.А.Б., ред. призован, лично, воден от ***, гр. Л.. За него се явява и адв. Т.В. ***, служебен защитник от досъдебното производство. 

Становище по хода на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. В. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

М.А.Б. – род. на *** г. в гр. С., ЕГН **********, с пост. адрес:***, понастоящем в *** гр. Л..

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384, ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим М.Б. – Моля, да одобрите споразумението.

Адв. В. -  Моля, да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и подсъдимият е декларирал, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия, поради което следва да открие производство по произнасяне по споразумението. Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ТАКА СКЛЮЧЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

На основание чл.382, ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение.

Прокурор – Поддържам споразумението ще помоля за промяна на основание чл. 382, ал.5 от НПК промяната се налага досежно режима, определен като “строг” в споразумението, промяната досежно вида, да е “общ” режима. АС - В.е констатирала и други неточност, но тя е техническа, споразумението сега се сключва наново, което не налага това произнасяне. Моля, при изписването да се внимава.

Адв. Вантгелов – Поддържам корекцията.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА така направената корекция.

Съдът на основание чл.382, ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим М.Б. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382, ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 14.07.2017 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Т.В., действащ като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.А.Б., с ЕГН **********, роден на *** год. в гр. С., живущ ***, понастоящем в *** гр. Л., Е ВИНОВЕН в това, че 23.02.2017 г., около 11.00 часа, по път ***, край с. П., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Волво“, модел „В 40“, с държавен регистрационен № ***, без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние, извършено с наказателно постановление № 16-0280-000514/08.11.2016 г. на началника на РУ К., обл. Ш., влязло в законна сила на 22.11.2016 г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

За това деяние страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343в, ал.2 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален общ режим.

Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.3 от НК да НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание ГЛОБА, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“.

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                        /адв. Т. В./                                                     /М. Глушков/            

 

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /М. Б./

 

           

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Т.В., действащ като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.А.Б., с ЕГН **********, роден на *** год. в гр. С., живущ ***, понастоящем в *** гр. Л.  Е ВИНОВЕН в това, че 23.02.2017 г., около 11.00 часа, по път ***, край с. П., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Волво“, модел „В 40“, с държавен регистрационен № ***, без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние, извършено с наказателно постановление № 16-0280-000514/08.11.2016 г. на началника на РУ К., обл. Ш., влязло в законна сила на 22.11.2016 г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

За това деяние страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343в, ал.2 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален общ режим.

Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.3 от НК да НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание ГЛОБА, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“.

           

            ПРЕКРАТЯВА НОХД № 331 по описа на НпРС за 2017 г.

 

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в 10.20 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

           

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: