П Р О Т О К О Л

гр. Н., 03.08. 2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        03.08.2017 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Диана Славова и прокурора Красимира Жекова, сложи за разглеждане НОХД № 368 по описа за 2017 год., докладвано от съдия Маркова.

На поименно повикване в  10,00 часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Ц.К. от ШАК, определена за служебен защитник от ДП.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимата, както следва:

Подсъдима: С.Ш.Н. – ЕГН **********, родена на ***г. в гр. Н., с постоянен адрес ***,   в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. К. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдима – Нямам възражения и отводи.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: адв. К.- Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК, съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

            Подсъдимата: С.Ш.Н. – ЕГН **********, родена на ***г. в гр. Н., с постоянен адрес ***,  Е ВИНОВНА в това, че на 31.05.2017г. в с. Т., обл.Ш., ул. „***“ № **, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***“АД, с което е създава условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.  234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл.234в, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1 т.2 б“б“ от НК, ще изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а,ал.2, т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8/осем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК- Задължителни периодична срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага на подсъдимата по лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно – глоба.

Веществените доказателства – 1 брой меден проводник с черна изолация оголен в двата края, със сечение 1,5 кв. мм и дължина 13 см., послужил за извършване на престъплението  -  ДА СЕ УНИЩОЖИ.

            Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 110,80 лв. по сметка на ОД на МВР Ш.. 

           

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

 

                                                                                                          / Красимира Жекова/

            /Адв. Ц.К./

 

 

ПОДСЪДИМА:

 

/С.Ш.Н./                               

                                  

 

           

                                  

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова и защитника на подсъдимата адв. Ц.К., по силата на което подсъдимата: С.Ш.Н. – ЕГН **********, родена на ***г. в гр. Н., с постоянен адрес ***, Е ВИНОВНА в това, че на 31.05.2017г. в с. Т., обл.Ш., ул. „***“ № **, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***“АД, с което е създава условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл.234в, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1 т.2 б“б“ от НК, ще изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а,ал.2, т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8/осем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-Задължителни периодична срещи с пробационен служител за срок от 8/осем/ месеца.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага на подсъдимата по лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно – глоба.

Веществените доказателства – 1 брой меден проводник с черна изолация оголен в двата края, със сечение 1,5 кв. мм и дължина 13 см., послужил за извършване на престъплението  -  ДА СЕ УНИЩОЖИ.

            Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 110,80 лв. по сметка на ОД на МВР Ш..

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Дознание  №132/2017г. по описа на РУ Каолиново.

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 10,10 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :