П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 16.08.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 16.08.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА  и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД    393  по описа за  2017  год., докладвано от съдия Маркова

На поименно повикване в  9,45часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Т.М. от ШАК, назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

А.Н.А. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *, с ЕГН **********,

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Защитник - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че не се налагат промени в сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 16.08.2017 г. между прокурор Красимира Жекова  при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.Н.А. – роденна *** ***, обл. Ш., ул. „***“ №*, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2017 г. около 01,20 ч. в с. Д., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ“ с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда /конкретно 1,57 % на хиляда/, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 88/08.08.2017 г. на НТЛ ОД на МВР Ш. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, т. 7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 5 /пет/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № 17-0280-000187/04.08.2017 г. на Началника на РУ на МВР К., считано от 04.08.2017 г.

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 31 лв. /тридесет и един лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова  при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.Н.А. – роденна *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2017 г. около 01,20 ч. в с. Д., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ“ с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда /конкретно 1,57 % на хиляда/, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 88/08.08.2017 г. на НТЛ ОД на МВР Ш. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, т. 7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 5 /пет/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № 17-0280-000187/04.08.2017 г. на Началника на РУ на МВР К., считано от 04.08.2017 г.

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 31 лв. /тридесет и един лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство №  181/2017 г. по описа на РУ на МВР К..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

 

Заседанието завърши в           10  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :