П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 18.08.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 18.08.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА  и   прокурор ДЕЛЯН ДИМИТРОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 399  по описа за  2017  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  10,30 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимата Е.Г.М. лично, редовно призован, с адв. Х.П. от ШАК, упълномощен редовно.

Явява се прокурор Делян Димитров от Ш.ска окръжна прокуратура.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. П. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

Е.Г.М. – 30 г., ЕГН

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима - Моля да одобрите споразумението.

Защитник - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че не се налагат промени в сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено. Признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 18.08.2017 г. между прокурор Делян Димитров от ШОП и адв. Х.П. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимата, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Е.Г.М. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 07.12.2010 г. до 15.05.2013 г. в гр. К., обл. Ш., в условията на продължавано престъпление и в съучастие като съизвършител с Е.Р.А., с ЕГН **********, чрез използване на документи с невярно съдържание пред Дирекция Социално подпомагане гр. К.:

-         Молба-декларация за получаване на еднократна помощ при бременност“, вх. № ***/07.12.2010 г. /деклариран брутен доход – 1388,04 лева, при получени 1388,04 лева пенсия и 14477 евро по система ***– 28314.55 лева + 1388,04 лева – общо 29702,59 лева/;

-         Молба-декларация за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до една година от неосигурена майка /осиновителка, осиновител/ и осигурена майка, която не отговаря на условията на чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване“, вх. № ***/18.03.2011 г. /деклариран брутен доход – 1388,04 лв., при получени 1388,04 лв. пенсия и 11262 евро по система ***– 22026,56 лева + 1388,04 лева – общо 23414,60 лева/;

-         Молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст“, вх. № ***/18.03.2011 г. /деклариран брутен доход – 1388,04 лева, при получени 1388,04 лева пенсия и 11262 евро по система ***– 22026,56 лева + 1388,04 лева – общо 23414,60 лева/;

-         Молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст“, вх. № ***/12.03.2012 г. /деклариран брутен доход – 1272,37 лева, при получени 1272,37 лева пенсия и 5865 евро по система ***– 11470,94 лева + 1272,37 лева – общо 12743,31 лева/;

-         Молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст“, вх. № ***/15.05.2013 г. /деклариран брутен доход – 1598,92 лева, при получени 1598,92 лева пенсия и 1966,36 евро по система ***– 3854,87 лева + 1598,92 лева – общо 5453,79 лева/,

подсъдимата Е.Г.М. е получила без правно основание чуждо движимо имущество - пари в общ размер на 2510,00 лв., собственост на Агенция за Социално подпомагане гр. С., с намерение да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, полученото имущество е върнато - престъпление по чл. 212Б, ал. 1, т. 1, вр. чл. 212, ал. 1, пр. 1, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 212Б, ал. 1, т. 1, вр. чл. 212, ал. 1, пр. 1, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б, пр.1, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, ще изтърпи наказание пробация, със следните пробационни мерки:

-         Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-         Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца.

Страните се съгласяват, подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 296,79 /двеста деветдесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                 ПРОКУРОР:

                            /Хр. П./                                  /Делян Димитров/

 

 

ПОДСЪДИМА:                                       

                            /Е.М./

 

         Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМА:

                            /Е.М./

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Делян Димитров от ШОП и адв. Х.П. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимата, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Е.Г.М. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 07.12.2010 г. до 15.05.2013 г. в гр. К., обл. Ш., в условията на продължавано престъпление и в съучастие като съизвършител с Е.Р.А., с ЕГН **********, чрез използване на документи с невярно съдържание пред Дирекция Социално подпомагане гр. К.:

-         Молба-декларация за получаване на еднократна помощ при бременност“, вх. № ***/07.12.2010 г. /деклариран брутен доход – 1388,04 лева, при получени 1388,04 лева пенсия и 14477 евро по система ***– 28314.55 лева + 1388,04 лева – общо 29702,59 лева/;

-         Молба-декларация за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до една година от неосигурена майка /осиновителка, осиновител/ и осигурена майка, която не отговаря на условията на чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване“, вх. № ***/18.03.2011 г. /деклариран брутен доход – 1388,04 лв., при получени 1388,04 лв. пенсия и 11262 евро по система ***– 22026,56 лева + 1388,04 лева – общо 23414,60 лева/;

-         Молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст“, вх. № ***/18.03.2011 г. /деклариран брутен доход – 1388,04 лева, при получени 1388,04 лева пенсия и 11262 евро по система ***– 22026,56 лева + 1388,04 лева – общо 23414,60 лева/;

-         Молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст“, вх. № ***/12.03.2012 г. /деклариран брутен доход – 1272,37 лева, при получени 1272,37 лева пенсия и 5865 евро по система ***– 11470,94 лева + 1272,37 лева – общо 12743,31 лева/;

-         Молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст“, вх. № ***/15.05.2013 г. /деклариран брутен доход – 1598,92 лева, при получени 1598,92 лева пенсия и 1966,36 евро по система ***– 3854,87 лева + 1598,92 лева – общо 5453,79 лева/,

подсъдимата Е.Г.М. е получила без правно основание чуждо движимо имущество - пари в общ размер на 2510,00 лв., собственост на Агенция за Социално подпомагане гр. С., с намерение да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, полученото имущество е върнато - престъпление по чл. 212Б, ал. 1, т. 1, вр. чл. 212, ал. 1, пр. 1, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 212Б, ал. 1, т. 1, вр. чл. 212, ал. 1, пр. 1, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б, пр.1, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, ще изтърпи наказание пробация, със следните пробационни мерки:

-         Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-         Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца.

Страните се съгласяват, подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 296,79 /двеста деветдесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА ЧАСТИЧНО наказателното производство по досъдебно производство № 9/2016 г. по описа на ОД на МВР гр. Ш. по обвинението по чл. 212, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26 от НК.

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

Заседанието завърши в          10,50  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :