П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 24.08.2017 г.

 

Районен съд Н.в публичното си съдебно заседание

на 24.08.2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

 

            При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА, сложи за разглеждане НОХД № 405 по описа за 2017 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:

Явява се подсъдимият С.Г. лично, редовно призован и с адв. М.М. ***, назначен за  служебен защитник от досъдебното производство.

За Районна прокуратура, ред. призовани, се явява прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

С.А.Г. – с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***.           Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

           

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н.споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.384, ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим С.Г. – Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. – Моля, да одобрите споразумението.

На основание чл.382, ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382, ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим С.Г. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил. Признавам се за виновен в това, че извърших кражба на ток и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382, ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.А.Г. – с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2017 г. в с. П., обл. Ш., ул. „***“ № **, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***“ АД гр. В., с ЕИК ***, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3/ ТРИ/ ГОДИНИ. 

Страните се съгласяват, че на основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание, предвидено в закона наред с наказанието лишаването от свобода, а именно ГЛОБА.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 110,80 лева по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                               ПРОКУРОР:

                        /Адв. М.М./                                                             

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                             /С.Г. /

 

 

            Подсъдим С.Г. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящото споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                       /С.Г./

 

 

Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала, и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при Районна прокуратура Н.и адв. М.М. ***, действащ като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.А.Г. – с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2017 г. в с. П., обл. Ш., ул. „***“ № **, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***“ АД гр. В., с ЕИК ***, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3/ ТРИ/ ГОДИНИ. 

Страните се съгласяват, че на основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание, предвидено в закона наред с наказанието лишаването от свобода, а именно ГЛОБА.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 110,80 лева по сметка на ОД на МВР Ш..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 180/2017 г. по описа на РУ Каолиново.  

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                          

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Съдът намира, че иззетите веществени доказателства са без пазарна стойност и от тях не могат да се реализират приходи по реда на ДОПК, поради което и на основание чл. 133, ал. 1 от ПАС следва да се унищожат. За унищожаването на веществените доказателства следва да се състави нарочен протокол и да се направи отбелязване в книгата за веществените доказателства.

Водим от горното и на основание чл.306, ал.1, т. 4 от НПК и чл. 133, ал. 1 от Правилника за администрацията на съдилищата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Веществените доказателства – 1 бр. черен проводник с дължина 101 см. със сечение 2,5 кв. мм., оголен в двата края и 1 бр. проводник с черна изолация с дължина 102 см. и със сечение 2.5 кв. мм., също оголен в двата края, иззети по ДП № 180/2017 г. на РУ на МВР К.ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

            Веществените доказателства се намират на съхранение в НПРС (приложени по делото).

 

На основание чл. 134 ал. 1 от ПАС, за унищожаването на веществените доказателства да се състави протокол и да се направи отбелязване в книгата за веществените доказателства.

            Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Ш.ски окръжен съд с частна жалба или протест в 7 (седем) дневен срок от днес.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 11.15 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: