П Р О Т О К О Л

гр. Н.,28.11. 2017 г.

 Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 28.11.2017 година, в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

При участието на секретар ДИАНА СЛАВОВА, и в присъствието на прокурора Милен Глушков, сложи за разглеждане НОХД № 440 по описа за 2017 год., докладвано от съдия Радева.

         На поименно повикване в 10,00 часа се явиха : 

         За Районна прокуратура гр. Н.,  се явява прокурор Милен Глушков.

         Подсъдимият е редовно призован,  явява се лично и за него адв. Б.И. от ШАК, определен за служебен защитник от АК гр. Ш..

         Съдът дава възможност за становище по хода на делото.

         Прокурор - Да се даде ход на делото в рамките на разпоредителното заседание.

         Адв. И. - Да се даде ход на делото в рамките на разпоредителното заседание.

         Съдът:

                            О П Р Е Д Е Л И:

         НАЗНАЧАВА за служебен защитник адв. Б.И. от ШАК, на подсъдимия Д.С.А. с ЕГН **********.

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на разпоредително заседание, поради което:

                            О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

         Самоличността на подсъдимия се сне, както следва:

         Д.С.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, ***.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по въпросите визирани в разпоредбата на чл. 248, ал. 1 от НПК, а именно:

1. Подсъдно ли е делото на съда;

2. Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

3.Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

5. Подлежи ли разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, следва ли да бъдат назначени защитник, вещо лице, преводач или тълковник, респективно и извършване на съдебни следствени действия по делегация;

6. Становище по взетите мерки за процесуална принуда;

7. Изслушване на искания за събиране на нови доказателства;

8. Ще бъде ли делото разгледано по общия ред или по някоя от специалните процедури предвидени в НПК.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище.

Прокурор:  - Делото е подсъдно на НПРС, считам, че не са налице условията за неговото спиране или прекратяване, по т.3 считаме, че в ДП няма допуснати от страните съществени процесуални нарушения, в случая отсъства пострадал или ощетен юридическо лице. Що се отнася до това дали са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, към монета такива не са налице, но ако междувременно подсъдимия, респективно неговия защитник,заяви  има подобно намерение,  каже това пред уважаемия съд,  аз съм готов да ги обсъдя, още повече, че съгласно разпоредбата на чл. 252, ал 1 от НПК, при наличие на воля на другата страна и консенсус между страните по делото, също би могло да приключи и днес в рамките на настоящето заседание, доколкото при това положение съществува подобна опция и тя е реална. В този смисъл, ще моля подобно намерение съществува то да бъде заявено изрично и протоколирано за да мога да взема отношение, иначе нямам доказателствени искания, не взета мярка за неотклонение, което не налага произнасянето ви, както и обсъждането на този проблем.

адв. И. – Аз няма да се  произнасям по всички точки и така както следва да направя, тъй като с подзащитния ми чийто  служебен защитник съм аз, желаем производството да приключи по глава на 29 от НПК, желаем да сключим споразумение и това да стане в днешното съдебно заседание. Молим за известно прекъсване, за да можем да го направим, след изпълнение на процесуални формалности в този смисъл.

Подсъдим - Желая делото да приключи днес и да сключа споразумение.

Прокурор - Аз ще моля за разбира се след като произнесете с определение за известно прекъсване за можем да изготвим технически протокола. Държа да заявя за протокола, че споделям желанието на подсъдимия и неговия защитник, готов съм да обсъдя възможността за постигане на споразумение, като в тази връзка, моля за продължаване на заседанието, приключване на делото днес при условията на чл. 252, ал.1 от НПК. С оглед на наличието на условията на глава 29 от НПК и моля за кратка почивка не повече от 20 минути за да можем да уточним конкретните клаузи на споразумението и да изготвим технически нещата.

Подсъдим – Аз желая делото да приключи със споразумение.

Съдът след като изслуша становището на страните, и се запозна с материалите по приложеното ДНП намира , че делото е подсъдно на Районен съд - Н., не са налице основания за прекратяване или спиране на НП, на ДП не допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуланите правила довело до ограничаване на процеуалните правила права на пострадалия, делото не следва да бъде разгледано при закрити врати, не следва да бъде привлечен резервен съдия или съдебен заседател, не следва да бъде назначаван защитник, вещото лице преводач или тълковник, респективно не се налага да бъдат извършване съд. следствени действия по делегация, а доколкото не е взета мярка за процесуална принуда, съдът не следва да се произнася по вземането на такава.

В предвид изявлението на страните, че правят искане производството по делото да протече по чл. 384, във вр. с чл. 381 от НПК, с оглед разпоредбата на чл. 252, ал 1 от НПК, съдът намира, че следва да се произнесе по това искане за разглеждане на делото по реда на особените правила, незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.

Предвид направеното искане задаване на почивка, с оглед на сключване и подготовката на споразумение, което да бъде депозирано пред съда за одобряване, съдът:

                     О П Р Е Д Е Л И:

  Съдът дава 30 минути почивка и постановява, че съдебното заседание ще продължи в 11,00 часа.

 След почивката и на поименно повикване в 11,00 часа, се явиха:

За РП гр. Н. се явява прокурор Глушков.

Подсъдимият лично и с назначения му служебен защитник адв. Б.И..

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

        Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

      Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

      Защитник: Моля да одобрите споразумението.

      На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Подсъдимият: Д.С.А. – ЕГН **********, роден на ***г***, *****, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 11.07.2016г. около 01,40 часа по ул. „***“ гр. Н., обл. Ш.ска, управлявал моторно превозно средство / лек автомобил „Ауди 80“ с рег. № ***/ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда–/ по- конкретно 1,21 промила/ установена по надлежния ред/ в случая техническо средство „Алкотест – Дрегер 7410“ с фабричен № ARSM-0184 по Наредба № 30 /2001г. на МВР, МП, и МЗ – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 343 б, ал.1  от НК, на основание чл. 55, ал.1 т.1 от НК  ще изтърпи наказание  

“ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 4 / ЧЕТИРИ/  МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66 ал. 1 от НК – ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за СРОК 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал.3 от НК страните се съгласяват, че на подсъдимия не следва да му бъде наложена наказанието “ГЛОБА” предвидено в закона.

         Прокурор: Моля разноските да не бъдат вменени на подсъдимия.

         Адв. И. – Моля да не бъде осъден доверителят ми за тези разноски, а да са в тежест на НПРП.

         Страните се съгласяват, че направите по делото разноски, следва да останат за сметка на РП Н. 169,05 лева да останат в тежест на прокуратура, доколкото повдигнатото обвинение не се основава на тази експертизи.

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                   /Адв. Б.И./                              /Милен Глушков/

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                   /Д.С.А./     

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

ПОДСЪДИМ:                                         

                   /Д.С.А./

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора М. Глушков, защитника на подсъдимия адв. Б.И. от ШАК, по силата на което подсъдимият Д.С.А. – ЕГН **********, роден на ***г***, *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 11.07.2016г. около 01,40 часа по ул. „***“ гр. Н., обл. Ш.ска, управлявал моторно превозно средство / лек автомобил „Ауди 80“ с рег. № ***/ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда–/ по- конкретно 1,21 промила/ установена по надлежния ред/ в случая техническо средство „Алкотест – Дрегер 7410“ с фабричен № ARSM-0184 по Наредба № 30 /2001г. на МВР, МП, и МЗ – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 343 б, ал.1  от НК, на основание чл. 55, ал.1 т.1 от НК  ще изтърпи наказание  

“ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 4 / ЧЕТИРИ/  МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66 ал. 1 от НК – ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за СРОК 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал.3 от НК страните се съгласяват, че на подсъдимия не следва да му бъде наложена наказанието “ГЛОБА” предвидено в закона.

         Прокурор: Моля разноските да не бъдат вменени на подсъдимия, а на НПРП.

         Адв. И. – Моля да не бъде осъден доверителят ми за тези разноски, а да са в тежест на НПРП.

         Страните се съгласяват, че направите по делото разноски в размер на 169,05 лева, следва да останат за сметка на РП Н., доколкото повдигнатото обвинение не се основава на тези експертизи.

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание № 272/2016г. по описа на РУ Н..       

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

         Заседанието приключи в 11,20 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :