П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар,  07.11.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 07.11.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД № 500 по описа за 2017 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 10.00 часа се явиха:

 

РП гр. Нови пазар, ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимият, редовно призован и с адв. В.Я. ***, назначена за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. Я.  -  Да се даде ход на делото и да се потвърди постигнатото между нас и прокуратурата споразумение.

Подсъдим – Да се даде ход на делото. Разбирам какво се случва днес.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

С.Х.Р. – с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ №*

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. Я.  -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. Я. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала и същото ще постигне целите на чл.36 от НК.

Съдът констатира, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим С.Р. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият С.Х.Р. – с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ №  *  ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.09.2017 г., около 13.40 часа в с. К., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Нисан Микра”, с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 3,27 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез химическа експертиза №118/28.09.2017 г. на НТЛ при ОДМВР гр. Ш. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31 лв. по сметка на ОДМВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                   /адв. В.Я. /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   / С.Р. /

 

 

Подсъдим С.Р. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               / С.Р./

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков при РП гр. Нови пазар и адв. В.Я. ***, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.Х.Р. – с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ №*    ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.09.2017 г., около 13.40 часа в с. К., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Нисан Микра”, с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 3,27 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез химическа експертиза №118/28.09.2017 г. на НТЛ при ОДМВР гр. Ш. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31 лв. по сметка на ОДМВР гр. Ш..

 

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №221/2017 г. по описа на РУ – К..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                                             

Заседанието завърши в 10.15  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :