П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 08.11.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 08.11.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА 

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА  и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД  № 501 по описа за  2017  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  10.30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимата лично, редовно призована, с адв. Д.М. от ШАК, назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимата:

М.А.М. – на * г., ЕГН **********, родена на *** .

 

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Защитник - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че не се налагат промени в сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено. Признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно. Имам общо осем деца, под 18 години.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 08.11.2017 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.М. от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимата, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата М.А.М. – на * г., ЕГН **********, родена на *** ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 06.10.2017 г. в с. К., обл. Ш., ул. „***“ №* , сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа с меден проводник тип ПТ 2х1,5 кв.мм., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената ел.енергия – собственост на „***“ АД - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

-         Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

-         Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

 

         Подсъдимата ще заплати направените разноски в размер на 110,80 лв. /сто и десет лева и осемдесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

 

         Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                  

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.М. от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимата, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата М.А.М. – на * г., ЕГН **********, родена на *** ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 06.10.2017 г. в с. К., обл. Ш., ул. „***“ № *, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа с меден проводник тип ПТ 2х1,5 кв.мм., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената ел.енергия – собственост на „***“ АД - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

-         Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

-         Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

 

         Подсъдимата ще заплати направените разноски в размер на 110,80 лв. /сто и десет лева и осемдесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 230/2017 г. по описа на РУ на МВР К..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Съдът констатира, че по делото като веществено доказателство е отнет меден проводник, което на основание  чл. 133, ал. 1 от ПАС, тъй като е на ниска стойност, амортизирано и от него не могат да се реализират приходи по ДОПК в полза на държавата, същото следва да се унищожи и за самото унищожаване да се направи нарочен протоколи и отбелязване в книгата за веществените доказателства.

Ето защо на основание чл. 306, ал. 1 от НПК и чл. 133, ал. 1 от ПАС

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Веществено доказателство меден проводник 2х1,5 кв.мм с дължина 4,90 м., ведно с тригнезден разклонител, да бъде унищожен.

         Това определение подлежи на обжалване пред ШОС в седмодневен срок от днес

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

 

Заседанието завърши в          10,45  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :