П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 14.11.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

На 14.11.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА  и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД  № 514 по описа за  2017  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  11  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. К.К. от АК Р., упълномощен редовно.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

Н.Н.М. – на 38 г., ЕГН **********, роден на *** *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № **

 

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Защитник - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че не се налагат промени в сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 14.11.2017 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. К.К. от АК Р., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.Н.М. – ЕГН **********, роден на *** *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № ** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2017 г. около 00,10 ч. в с. Р., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек авотомобил марка „Опел Вектра“ с рег. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежния ред чрез химическа експертиза № 1429/03.10.2017 г. на специализирана химическа лаборатория за изследване на алкохол при МБАЛ „***“ АД - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

Страните се съгласяват на основание чл. 343г от НК подсъдимият да изтърпи наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 /пет/ месеца.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

ПОДСЪДИМ:                                         

         Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                  

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. К.К. от АК Р., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.Н.М. – ЕГН **********, роден на *** *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № **, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2017 г. около 00,10 ч. в с. Р., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек авотомобил марка „Опел Вектра“ с рег. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежния ред чрез химическа експертиза № 1429/03.10.2017 г. на специализирана химическа лаборатория за изследване на алкохол при МБАЛ „***“ АД - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

Страните се съгласяват на основание чл. 343г от НК подсъдимият да изтърпи наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 /пет/ месеца.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 225/2017 г. по описа на РУ на МВР К..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         Съдът като констатира, че със заповед на Началника на РУ Каолиново по административен ред е отнето свидетелството за управление на МПС на подсъдимия, поради което срокът на отнемането следва да бъде зачетен от съда при определяне на наказанието лишаване от право да управлява МПС, ето защо на основание  чл. 59, ал. 4 от НК

                           

О П Р Е Д Е Л И :

        

Зачита времето, през което подсъдимия Н.Н.М., с ЕГН **********, е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред със заповед на Началника на РУ на МВР К. № 17-0280-000239/02.10.2017 г., считано от 01.10.2017 г. 

         Това определение подлежи на обжалване и  протестиране пред ШОС в седмодневен срок от днес.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в           11,15  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :