П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар,  16.11.2017 г.

 

Районен съд Н.в публичното си съдебно заседание

на 16.11.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА, сложи за разглеждане НОХД № 518 по описа за 2017 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 10.30 часа се явиха:

 

РП гр. Нови пазар, ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се подсъдимият, редовно призован и с адв. Д.С., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. С.   -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим– Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

Х.Б.Н. – с ЕГН **********, роден на *** ***,  обл. Ш., ул. „***“ №*, ***

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. С.  -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи. Ще ползвам защитата на адв. С..

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н.споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. С. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно приложението на чл.53, ал.1, б “б” от НК.

Прокурор – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението относно приложението на чл.53, ал.1, б “б” от НК.

Адв. С. – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението. Относно разноските представяме вносна бележка за платени разноски.

Подсъдим – Съгласен съм.

 

Съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената днес вноска бележка.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Х.Н. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият Х.Б.Н. – с ЕГН **********, роден на *** ***,  обл. Ш., ул. „***“ №*, **** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2017 г., в гр. П., общ. К., обл. Ш., ул. „***“ №* е държал акцизни стоки без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон /чл.28, ал.1 от ЗТТИ – Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка, при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, съгласно чл.64, ал.4 от ЗАДС – Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видно обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване; и чл.2, т.2 от ЗАДС – На облагане с акциз подлежат:  тютюневите изделия; чл.12, ал.1, т.1 от ЗАДС – Тютюн за пушене е тютюн който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; чл.100, ал.1 от ЗАДС – Бутилираните алкохолни напитки с код по КН2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15% vol, и тютюневи изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол/ - общо 6 килограма насипен тютюн за пушене, на стойност 1827.12 лв., като случая е немаловажен – престъпление по чл.234, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.234, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото в чл.234, ал.1 от НК наказание глоба.

На подсъдимия не се налага наказанието „лишаване от право да упражнява определена професия или дейност“ по чл.37, ал.1, т.7 от НК.

На основание чл.234, ал.3 от НК във вр.с чл.53, ал.1, б „б“ от НК веществените доказателства – 6 килограма насипен тютюн, без бандерол /намиращи се на съхранение в МБ-Ш. при ТМУ В., приобщени към делото с протокол за претърсване и изземване от 06.04.2017 г. СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 167 лв. по сметка на ТМУ гр. В..

 

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                   /адв. Д.С. /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   / Х.Н. /           

 

 

Подсъдим Х.Н.  - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               / Х.Н./

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова при РП гр. Н.и адв. Д.С. ***, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Х.Б.Н. – с ЕГН **********, роден на *** ***,  обл. Ш., ул. „***“ №, ******* ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2017 г., в гр. П., общ. К., обл. Ш., ул. „***“ №* е държал акцизни стоки без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон /чл.28, ал.1 от ЗТТИ – Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка, при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, съгласно чл.64, ал.4 от ЗАДС – Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видно обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване; и чл.2, т.2 от ЗАДС – На облагане с акциз подлежат:  тютюневите изделия; чл.12, ал.1, т.1 от ЗАДС – Тютюн за пушене е тютюн който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; чл.100, ал.1 от ЗАДС – Бутилираните алкохолни напитки с код по КН2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15% vol, и тютюневи изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол/ - общо 6 килограма насипен тютюн за пушене, на стойност 1827.12 лв., като случая е немаловажен – престъпление по чл.234, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.234, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото в чл.234, ал.1 от НК наказание глоба.

На подсъдимия не се налага наказанието „лишаване от право да упражнява определена професия или дейност“ по чл.37, ал.1, т.7 от НК.

На основание чл.234, ал.3 от НК във вр.с чл.53, ал.1, б „б“ от НК веществените доказателства – 6 килограма насипен тютюн, без бандерол /намиращи се на съхранение в МБ-Ш. при ТМУ В., приобщени към делото с протокол за претърсване и изземване от 06.04.2017 г. СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 167 лв. по сметка на ТМУ гр. В..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №4/2017 г. по описа на ТМУ – гр. В..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

            На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо подсъдимия Х.Б.Н., ЕГН **********.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7-мо дневен срок от днес.

 

                                                                      

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                  

Заседанието завърши в 10.45  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :