П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар,  21.11.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 21.11.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД № 522 по описа за 2017 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 13.30 часа се явиха:

 

РП гр. Нови пазар, ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимият, редовно призован и с адв. Н.И., назначена за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. И.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

Д.И.В. – с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Подсъдим Д.В. – Разбрах правата си. Ще ползвам защитата на адв. И..

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. И.  -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. И. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно размера на направените разноски.

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумението и се добави, че подсъдимия се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 25 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

Адв. И.- Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението относно размера на разноските.

Подсъдим – Съгласен съм да заплатя направените по делото разноски в размер на 25 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Д.В. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият Д.И.В. – с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***,   ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2017 г., около 02.25 часа в с. Н., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Опел Астра”, с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,28 на хиляда, установено по надлежния ред, с химическа експертиза №1546/20.10.2017 г. на Специализирана химическа лаборатория за изследване на алкохол при МБАЛ „****“ АД - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г от НК подсъдимия ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние подсъдимия е бил лишен по административен ред от правоуправление на МПС  със АУАН №245704/18.10.2017 г., считано от 18.10.2017 г.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 25 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                   /адв. Н.И. /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   / Д.В. /           

 

 

Подсъдим Д.В.  - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               / Д.В./

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков при РП гр. Нови пазар и адв. Н.И. ***, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.И.В. – с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***,    ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2017 г., около 02.25 часа в с. Н., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Опел Астра”, с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,28 на хиляда, установено по надлежния ред, с химическа експертиза №1546/20.10.2017 г. на Специализирана химическа лаборатория за изследване на алкохол при МБАЛ „***“ АД - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г от НК подсъдимия ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние подсъдимия е бил лишен по административен ред от правоуправление на МПС  със АУАН №245704/18.10.2017 г., считано от 18.10.2017 г.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 25 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №238/2017 г. по описа на РУ – Каолиново.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                  

Заседанието завърши в 13.45  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :