П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 29.11.2017 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 29.11.2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Галина Александрова и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД № 534 по описа за 2017 год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименното повикване в 09.15 часа се явиха:

 

За Районна прокуратура гр. Н., ред. призовани, се явява районен прокурор Милен Глушков.

Подсъдимият И.А.И., редовно призован, се явява лично и с адв. Н.К. ***, ред. упълномощен от ДП.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. К.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим И.И. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът снема самоличността на подсъдимия по данни от лична карта, както следва:

И.А.И., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *, ***, работещ в „***“ ЕООД, с. С., обл. Ш., като ***“***”.

 

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания, възражения и отводи.

Адв. К. - Нямаме възражения и отводи.

Подсъдим И.И. – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим И.И. -  Моля, да одобрите споразумението.

Адв. К. – Моля, да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и на морала. Представям Заповед за прилагане на принудителна административна мярка от 20.09.2016 година, реално свидетелството е отнето на 19.09.2016 г.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА към материалите по делото: Заповед за прилагане на принудителна административна мярка от 20.09.2016 г.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382, ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382, ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим И.И. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382,  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият И.А.И., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *, *** в „***“ ЕООД, с. С., обл. Ш., като ***“***”, Е ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2016 г. около 16,20 часа в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“, в посока центъра на града, до „***“, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ландроувър Дискавъри“, с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила /именно 1,52 на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство – „Алкотест дрегер 7410“, с № ARSM 0184 – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

 

Страните се съгласяват на основание чл.343б, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимият да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия да НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание ГЛОБА, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Страните се съгласяват на основание чл.343г от НК във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада от изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС за времето, през което за същото деяние подсъдимият И.А.И. е бил лишен по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0307-000194 от 20.09.2016 г., считано от 19.09.2016 г.

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                   /адв.Н. К. /                                        /М. Глушков/

 

 

                       

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   /И.И./ 

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала, и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков при Районна прокуратура гр. Н. и адв. Н.К. ***, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.А.И., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *, ***, работещ в „***“ ЕООД, с. С., обл. Ш., като ***“***”, Е ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2016 г. около 16,20 часа в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“, в посока центъра на града, до „***“, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ландроувър Дискавъри“, с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила /именно 1,52 на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство – „Алкотест дрегер 7410“, с № ARSM 0184 – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

 

Страните се съгласяват на основание чл.343б, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимият да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия да НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание ГЛОБА, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Страните се съгласяват на основание чл.343г от НК във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада от изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС за времето, през което за същото деяние подсъдимият И.А.И. е бил лишен по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0307-000194 от 20.09.2016 г., считано от 19.09.2016 г.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП №391/2016 г. по описа на РУ гр. Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

                                                                                             

Заседанието завърши в 09.30 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: